Search result for

cpu

(40 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cpu-, *cpu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
CPU[N] ซีพียู (คำย่อของ central processing unit)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cpu(ซีพียู) เป็นคำที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้จัก ย่อมาจาก Central Processing Unit แปลว่า ตัวประมวลผลกลาง หมายถึงส่วนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ประกอบด้วยหน่วย ความจำ หน่วยคำนวณ และหน่วยควบคุม เมื่อพูดถึง "ซีพียู" ของไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึงชิป (chip) ที่ใช้ ว่าเป็นเบอร์ 80286, 80386, 80486 หรือ เพนเทียม (pentium)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CPU (central processing unit)ซีพียู (หน่วยประมวลผลกลาง) [มีความหมายเหมือนกับ central processor] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CPU (central processing unit)ซีพียู (หน่วยประมวลผลกลาง) [มีความหมายเหมือนกับ central processor] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CPU bound-เน้นซีพียู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- He'll have a new friend in his CPU.- เขาจะได้พบเพื่อนใหม่ใน CPU WarGames: The Dead Code (2008)
Giving the software virus straight to the CPU.โดยการส่งซอฟแวร์ไวรัสตรงเข้าสู่ CPU Surrogates (2009)
So the cpu was supposed to start smoking like that?แล้วซีพียูควรจะมีควันขึ้นแบบนั้นเหรอ The Guardian (2010)
I improved your credit rating, installed a modded-up intel chip to overclock your CPU, and, most importantly,ผมอัพเกรดโปรแกรม แล้วก็ติดตั้งชิพตัวใหม่ เพื่อให้มันทำงานได้เร็วขึ้น และที่สำคัญ The Angel of Death (2011)
CPU.ซีพียู No Quarter (2012)
Has no idea how to fully utilize CPU architecture.คงจะไม่รู้วิธีการที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของ CPU ได้อย่างเต็มที่ Trojan Horse (2013)
They're doing some interesting things in CPU architecture.พวกเขากำลังทำบางอย่างที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการสร้าง CPU Trojan Horse (2013)
Here, I got this from his cpu.นี่ ผมได้มาจากซีพียู 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
- Okay, let's salvage the CPU.- เอาล่ะเรามากู้ CPU Chappie (2015)
Christ. It's his CPU.คริสต์ มันเป็น CPU ของเขา Chappie (2015)
- The CPU overruled us. - It's searching for a way out.ซีพียูไม่รับคำสั่งเรา Life (2017)
There's coolant for the comms, coolant for the CPU... and there is coolant for the...สารหล่อเย็นระบบสื่อสาร หล่อเย็นซีพืยู หล่อเย็นในชุดนักบิน Life (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยประมวลผลกลาง[N] central processor, See also: CPU, Example: การจะให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ผู้ใช้จะต้องป้อนโปรแกรมเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง, Count unit: หน่วย, Thai definition: หน่วยประมวลผลส่วนกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์
ซีพียู[N] central processing unit, See also: CPU, Example: ซีพียูเป็นอุปกรณ์ช่วยในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน่วยประมวลผลกลาง[n. exp.] (nūay pramūanphon klāng) EN: central processor; CPU ; central processing unit   FR: CPU [m]
ซีพียู[n.] (Sī.Phī.Yū.) EN: CPU ; central processing unit   FR: CPU [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mikroprogrammgesteuertes RechenwerkCPU controlled by microcode [Add to Longdo]
ZE : Zentraleinheit {f} eines RechnersCPU : central processing unit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーピーユー[, shi-pi-yu-] (n) {comp} CPU [Add to Longdo]
ノーウェイト;ノーウエイト[, no-ueito ; no-ueito] (n) (1) (abbr) {comp} no wait state memory (memory the CPU can access without requiring wait states); (2) instant (e.g. for display speed of text in computer games) (wasei [Add to Longdo]
割り込み(P);割込み[わりこみ, warikomi] (n) interruption; sharing a theater box (theatre); muscling in on; wedging oneself in; cutting in line; (CPU) interrupt; (P) [Add to Longdo]
中央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] (n) {comp} central processing unit; CPU [Add to Longdo]
中央処理装置[ちゅうおうしょりそうち, chuuoushorisouchi] (n) {comp} central processing unit; CPU [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] (v5m,vt) (1) to express (e.g. emotion in poetry); (2) to read (extra meaning) into (something); (3) to fetch (e.g. CPU inst.); to read (data into a system) [Add to Longdo]
倍速CPU[ばいそくシーピーユー, baisoku shi-pi-yu-] (n) {comp} double speed CPU [Add to Longdo]
負荷[ふか, fuka] (n,vs) burden; load (e.g. cpu time, electricity, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
中央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] central processing unit (CPU) [Add to Longdo]
中央処理装置[ちゅうおしょりそうち, chuuoshorisouchi] CPU, Central Processing Unit [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
シーピーユー[しーぴーゆー, shi-pi-yu-] CPU [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 CPU \CPU\, cpu \c.p.u.\n. abbr.
   1. (Computers) The {central processing unit}, that part of
    the electronic circuitry of a computer in which the
    arithmetic and logical operations are performed on input
    data, which are thereby converted to output data; it is
    usually located on the mainboard, or motherboard, of a
    computer. The CPU and the memory form the central part of
    a computer to which the peripherals are attached. Most
    personal computers as of 1998 had only one CPU, but some
    computers may have more than one CPU. [acronym]
 
   Syn: central processing unit, CPU, C.P.U., central processor,
     processor.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CPU
   n 1: (computer science) the part of a computer (a microprocessor
      chip) that does most of the data processing; "the CPU and
      the memory form the central part of a computer to which the
      peripherals are attached" [syn: {central processing unit},
      {CPU}, {C.P.U.}, {central processor}, {processor},
      {mainframe}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CPU
     Central Processing Unit
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top