Search result for

bka

(85 entries)
(1.2817 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bka-, *bka*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bka มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bka*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pavel's making bobka. Do it, Britta.เดี๋ยวผมกลับไปล่ะ พาเวลกำลังทำ Babka (เค้กชนิดหนึ่ง) Home Economics (2009)
I bring babka and make decaf.ฉันเอา babkaมาให้ แล้วก็เตรียม decaf. The Treasure of Serena Madre (2009)
Mind your own babka!ไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรอก Mirror, Mirror (2011)
Think the best that we could do is a BKA. The soft tissue's also compromised.เราทำได้ดีที่สุดคือตัดขาตั้งแต่ใต้หัวเข่า Patriots Day (2016)
We could tax the crime syndicates, the police, because we got the streets, suckers.Wir könnten bei den Syndikaten und der Polizei abkassieren, weil die Straßen uns gehören, Leute. The Warriors (1979)
An $80,000 color camera, they took it apart.Eine 80.000 Dollar Farbkamera, einfach auseinandergenommen. Spaceball (1980)
An $80,000 color camera, they took it apart.Eine 80.000 Dollar Farbkamera, einfach auseinandergenommen. Spaceball (1980)
From the Warsaw Philharmonic.Perfekte Musiker aus Warschau. Rudnicki, Grabka, Wöjcik... The Conductor (1980)
The Arabs tried to outbid his invention during the summit.Die Leute vom Golf wollten ihm die Erfindung abkaufen. Le guignolo (1980)
You know, we are also willing to pay for the documents from suitcase.Wir würden Ihnen die Dokumente aus dem Koffer auch abkaufen. Le guignolo (1980)
Think I'd buy that while I'm still standing?Soll ich dir das abkaufen, solange ich noch stehe? Any Which Way You Can (1980)
Robert, the fact that we were off course was not Mr. Dugan's fault.Dass wir vom Kurs abkamen, war nicht Mr. Dugans Schuld. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
This morning someone offered to buy the feet.Eigenartig. Er sagt, jemand wollte ihm die Füße heute Morgen abkaufen. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
He's talking about buying four new tires off me.Er will mir vielleicht einen Satz neuer Reifen abkaufen. The Heartache (1981)
I think I'm gonna buy myself one of Jim-Bob's gas masks for the next time you make cocoa, then I won't suffocate.Ich sollte Jim-Bob eine seiner Gasmasken abkaufen, damit ich nicht ersticke, wenn du das nächste Mal Kakao machst. The Victims (1981)
Nina tells the News of the World how she had fun... ..and found trouble earning too much money, getting in too much mischief.Nina spricht über ihre besten Zeiten und darüber, wie sie durch zu viel Geld vom Wege abkam. An American Werewolf in London (1981)
My father shunned him for leaving the way.Mein Vater hat ihn ausgestoßen, weil er vom Weg abkam. Deadly Blessing (1981)
Paint can.- Den Farbkanister. Deadly Blessing (1981)
Get the wheelbarrow and the rake.Holt die Schubkarre und den Rechen. Mommie Dearest (1981)
Visit Spruce Hill's Aboveground display chamber.Besuchen Sie Spruce Hills überirdische Grabkammer. Neighbors (1981)
Cats.Raubkatzen. The Postman Always Rings Twice (1981)
It's three cats.Das sind 3 Raubkatzen. The Postman Always Rings Twice (1981)
All right, you get the cats.Also gut, Sie bekommen die Raubkatzen. The Postman Always Rings Twice (1981)
Take the cats away.Bringen Sie die Raubkatzen fort. The Postman Always Rings Twice (1981)
I just rode 100 miles with these cats, and, uh, they didn't peep once.Ich fuhr 160 km mit diesen Raubkatzen und sie machten keinen Mucks. The Postman Always Rings Twice (1981)
(CAT GROWLS)(RAUBKATZE KNURRT) The Postman Always Rings Twice (1981)
Von Steiner and the camp Kommandant won't buy that one.Von Steiner und der Lagerkommandant werden mir das nicht abkaufen. Victory (1981)
Colonel, are we gonna buy this bunch of lies?Colonel, sollen wir ihm diese Märchen etwa abkaufen? Inside Out (1982)
What?Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Etched in Steele (1982)
If they want to meet Remington Steele, let them drop by the office.Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. In the Steele of the Night (1982)
It's a dangerous way to live... but as long as people buy it...Dieses Leben ist gefährlich. Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Steele Trap (1982)
This is a dangerous way to live... but as long as people buy it, I can get the job done.Dieses Leben ist gefährlich. Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Steele Waters Run Deep (1982)
This is a dangerous way to live... but as long as people buy it...Dieses Leben ist gefährlich. Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Tempered Steele (1982)
It's a dangerous way to live... but as long as people buy it...Dieses Leben ist gefährlich. Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Thou Shalt Not Steele (1982)
And...? I found him.Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Your Steele the One for Me (1982)
Yeah. The apes were kept on top and the cat underneath.Die Affen waren oben und die Raubkatze unten. Cat People (1982)
Bill Searle called, said something about a stray cat?Bill Searle rief wegen einer entlaufenen Raubkatze an? Cat People (1982)
Where could he possibly have found a cat like this?Wo hat er nur so eine Raubkatze herbekommen? Cat People (1982)
The way you say that, I could almost believe you.Das könnte man dir fast abkaufen. Légitime violence (1982)
I bet most people buy that line when you feed it to them.Ich wette, die meisten Menschen würden dir das abkaufen. An Officer and a Gentleman (1982)
It would cost you less to buy Mr. Boulard's factory.Es wäre billiger, wenn Sie Monsieur Gulla die Fabrik abkaufen. Godard's Passion (1982)
I can get thejob done.Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. A Good Night's Steele (1983)
It's a dangerous way to live... but as long as people buy it...Dieses Leben ist gefährlich. Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Hearts of Steele (1983)
It's a dangerous way to live... but as long as people buy it...Dieses Leben ist gefährlich. Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Steele Among the Living (1983)
It's a dangerous way to live... but as long as people buy it...Dieses Leben ist gefährlich. Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Steele Flying High (1983)
It's a dangerous way to live... but as long as people buy it...Dieses Leben ist gefährlich. Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Steele in Circulation (1983)
It's a dangerous way to live... but as long as people buy it...Dieses Leben ist gefährlich. Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Steele in the News (1983)
It's a dangerous way to live... but as long as people buy it...Dieses Leben ist gefährlich. Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Steele's Gold (1983)
It's a dangerous way to live... but as long as people buy it...Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Steeling the Show (1983)
It's a dangerous way to live... but as long as people buy it...Dieses Leben ist gefährlich. Aber solange man es mir abkauft, erledige ich den Job. Sting of Steele (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
BABKA    B AE1 B K AH0
BUBKA    B AH1 B K AH0
HUBKA    HH AH1 B K AH0
RIBKA    R IH1 B K AH0
RYBKA    R IH1 B K AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkantung {f}splay [Add to Longdo]
Abkantung {f}angle of bend [Add to Longdo]
Besteckschublade {f}; Besteckschubkasten {m}cutlery drawer [Add to Longdo]
Schiebkarre {f}pushcart [Add to Longdo]
Farbkarte {f}; Farbenkarte {f}color card [Add to Longdo]
Grab {n}; Grabkammer {f} | Gräber {pl}; Grabkammern {pl}sepulchre; sepulcher [Am.] | sepulchers [Add to Longdo]
Grobkalkulation {f}rough calculation [Add to Longdo]
Katalogschubkasten {m}catalogue drawer [Add to Longdo]
Schiebkarre {f}wheel-barrow [Add to Longdo]
Schubfach {n}; Schublade {f}; Schubkasten {m} | Schubfächer {pl}; Schubladen {pl}; Schubkästen {pl} | oberstes Schubfachdrawer | drawers | top drawer [Add to Longdo]
Schubkarre {f}; Schubkarren {m} | Schubkarren {pl}wheel barrow; wheelbarrow | wheelbarrows [Add to Longdo]
Staubkappe {f} | Staubkappen {pl}protective cap | protective caps [Add to Longdo]
Webkamm {m}weaving comb [Add to Longdo]
Webkante {f}; Webleiste {f}selvage; selvedge [Add to Longdo]
sich abkapseln | sich von der Welt abkapselnto shut oneself off; to cut oneself off | to cloister oneself away [Add to Longdo]
abkaufen | abkaufend | abgekauftto buy from | buying from | bought from [Add to Longdo]
absondern; abkapseln | absondernd | sondert ab | sonderte abto sequester | sequestering | sequesters | sequestered [Add to Longdo]
sich einkapseln; sich abkapselnto withdraw into one's shell [Add to Longdo]
kalben; abkalben | kalbend; abkalbend | kalbteto calve | calving | calved [Add to Longdo]
niedermachen; abkanzeln; heruntermachento bawl someone out; to give someone a roasting; to lash [Add to Longdo]
subkapsulär {adj}subcapsular [Add to Longdo]
Gelbkappen-Spechtpapagei {m} [ornith.]Yellow-capped Pygma Parrot [Add to Longdo]
Einfarbkauz {m} [ornith.]Jungle Hawk Owl [Add to Longdo]
Gelbkauz {m} [ornith.]Fuvous Owl [Add to Longdo]
Gelbkappenweber {m} [ornith.]Yellow-capped Weaver [Add to Longdo]
Schubkarrenreifen {m}wheelbarrow tyre [Add to Longdo]
Staubkappe {f} (Ventil)dust cap (valve) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
噶当派[Gá dāng pài, ㄍㄚˊ ㄉㄤ ㄆㄞˋ, / ] Bkar-dgam-pa sect of Tibetan Buddhism [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top