Search result for

aktor

(107 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aktor-, *aktor*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aktor มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aktor*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The special nutrients I am dispersing with the rain will speed up the germination process, 100-fold.Die speziellen Nährstoffe um Regen beschleunigen den Wachstumsprozess um den Faktor 100. Space Croppers (1980)
ADAMA: The ship is designed to sample a vast area at once.Das Schiff ist so konzipiert, dass es alle Faktoren abtastet und einspeichert. The Super Scouts: Part 2 (1980)
The population density based on projections is now filled in most of the valley, bringing with it air-quality problems that are aggravated by the industry's return to coal as fuel.Die Bevölkerungsdichte ist jetzt so, dass das Tal überbevölkert ist, wodurch sich Probleme mit der Luftqualität ergeben haben. Sie haben sich durch Temperaturveränderungen, die durch Atomreaktoren hervorgerufen wurden, verschlimmert. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Sounds sensible to me to have the things insured.Schöpfer, Fliegenklatschen, einen Traktor. Das zu versichern ist vernünftig. Brubaker (1980)
Get yourself a couple new tractors.Kaufen Sie sich neue Traktoren. Brubaker (1980)
They'll be in range of our tractor beam in moments, lord.Sie werden gleich in Reichweite unserer Traktorstrahlen sein. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Ready for the tractor beam.Traktorstrahl einsetzen. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
One factor that influenced the selection of names for all the other Violent Unknown Event victims was a collection of interviews filmed 18 months before the VUE by Erhaus Bewler Falluper.Ein Faktor, der diese Namensauswahl beeinflusste, um für alle anderen Opfer des GUE zu stehen, war eine Sammlung von Interviews, die Erhaus Bewler Falluper 18 Monate vor dem GUE aufnahm. The Falls (1980)
The reactor is stable.Der Reaktor ist stabil. The Final Countdown (1980)
The reactors are destroyed.Die Reaktoren sind zerstört. Flash Gordon (1980)
There was a leak from a power station, or the fast breeder reactor was sabotaged.Nein. Ein Störfall in einem Kernkraftwerk. Oder Sabotage im ReaktorThe Night of the Hunted (1980)
They're brought on by emotional factors and rarely occur again.Sie werden durch gefühlsmäßige Faktoren hervorgerufen und treten selten wieder auf. The Shining (1980)
Do you know the direction, Mister Correspondent?Orientieren Sie sich, Herr Redaktor, welchen Weg wir gehen? The Medal (1980)
Erin, you knew well and good that that bid for the McKenna Tractor Company was due first thing this morning.Erin, du weißt genau, dass das Angebot an die McKenna Traktorenfabrik gleich heute früh raus sollte. The Tempest (1981)
Erin, the reason I came by was because of the McKenna Tractor Company bid.Erin, es geht um das Angebot für die McKenna Traktorenfabrik. The Tempest (1981)
And any loose ends, like you or me, are gonna be cut right off.Und Risikofaktoren wie wir werden beseitigt. Blow Out (1981)
We gotta tell the truth before the books are closed and the loose ends are cut off.Die werden das zu den Akten legen und die Risikofaktoren beseitigen. Blow Out (1981)
Oh, just a little, uh, trouble with the tractor.Oh, hab nur ein wenig Ärger mit dem TraktorDeadly Blessing (1981)
It's, uh, back where we park the tractor-- there's a toolbox.Er ist da, wo der andere Traktor parkt Da ist ein Werkzeugkasten. Deadly Blessing (1981)
But there is another common factor.Aber da ist noch ein gemeinsamer FaktorThe Final Conflict (1981)
Michael, I believe there is a considerable risk factor involved in this operation.Ich glaube, diese Operation beinhaltet einen hohen RisikofaktorGood Day at White Rock (1982)
There are so many conflicting considerations.Da gibt es so viel widersprüchliche Faktoren. The Whisky Priest (1982)
The tractor got stuck in the swamp, they had to haul it out!Der Traktor habe sich festgefahren, und er habe ihn da herausgezogen! Family Relations (1982)
Reaction time is a factor, so pay attention.Reaktionszeit ist ein wichtiger Faktor. Passen Sie auf. Blade Runner (1982)
Reaction time is a factor, so please pay attention.Reaktionszeit ist ein wichtiger Faktor. Passen Sie auf. Blade Runner (1982)
Reaction time is a factor, so please pay attention.Reaktionszeit ist ein wichtiger Faktor. Passen Sie auf. Blade Runner (1982)
Tell us the factor for the female of the species.Sag uns die Faktoren für die weiblichen Elemente der Gattungen. Class of 1984 (1982)
It's a tiny factor in South Africa.Sie ist nur ein unwesentlicher Faktor in Südafrika. Gandhi (1982)
"Arturo Wainwright, tractor salesman."Arturo Wainwright, Traktorenverkäufer. Steel (1983)
Give money to Paraguay, give cheese to Bolivia, give tractors to Guam.Gebt Paraguay Geld, gebt Bolivien Käse, gebt Guam Traktoren. Magic Bus (1983)
Don't know about those jets. They really spoil a very nice area.Diese Jets sind wirklich ein Störfaktor in dieser wunderschönen Gegend. Local Hero (1983)
Remove the weitlander retractor.- Zumachen. Retraktor entfernen! The Man with Two Brains (1983)
Septum ludegation factor, 03.5.GEHIRNTRANSFER X - 1 Septum-Ludegationsfaktor, 03,5. The Man with Two Brains (1983)
Septum ludegation factor, 03.5.Septum-Ludegationsfaktor, 03,5. The Man with Two Brains (1983)
Once the shield is down, our cruisers will create a perimeter... while the fighters fly into the superstructure... and attempt to knock out the main reactor.Ist der Schutzschild deaktiviert, gehen unsere Sternenkreuzer auf Umlaufbahn... während unsere Kampfmaschinen in die Kernstruktur vorstoßen... und versuchen werden, in den Hauptreaktor einzudringen. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
It should be the power generator.Müsste der Hauptreaktor sein. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Commence attack on the Death Star's main reactor.Hauptreaktor des Todessterns angreifen! Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
There it is.Da ist der ReaktorStar Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Sperm motility factors.Zur Bestimmung des Sperma-Motitliätsfaktors. The Right Stuff (1983)
The so-called astronaut would merely be a redundant component.Der sogenannte Astronaut... wäre nur ein überflüssiger FaktorThe Right Stuff (1983)
When a man in my profession is surrounded by beautiful women, the only safety is in numbers.Aber für einen Priester ist die Anwesenheit vieler Frauen ein SicherheitsfaktorThe Scarlet and the Black (1983)
That depends on many factors - on the progress of the war, on the result of secret negotiations... .. on how great a danger the Vatican seems to the military authorities here in Rome.Das kommt auf mehrere Faktoren an. Auf die weitere Entwicklung des Krieges. Die Ergebnisse unserer Verhandlungen. The Scarlet and the Black (1983)
The coaxial energy shaft is engaging the grid source factor. Right.Der Coaxial-Energieschaft benutzt den Raster-Quellen-FaktorSuperman III (1983)
You weren't there when they came. It was the day the tractor crushed Massigne.Das war der Samstag, an dem Vater Massigne von seinem Traktor zermalmt wurde. One Deadly Summer (1983)
For lifts... factories, hospitals, nuclear reactors.Für Fabriken, Fahrstühle, Krankenhäuser, militärische Anlagen, Atomreaktoren. The Lift (1983)
There are a couple little glitches in every plan.In jedem Plan gibt es kleine Störfaktoren. Harder Than It Looks (1984)
Sawdust has an ultra-low distortion factor, .0052.Sägespäne haben einen extrem niedrigen Verzerrungsfaktor, 0,0052. Semi-Friendly Persuasion (1984)
They all wear boots and drive tractors and work in factories.Sie tragen alle Stiefel, fahren Traktor und arbeiten in Fabriken. Dead Ringer (1984)
- Well, come on you do make a couple of movies. You made the one about tractors.- Ach, komm, ihr macht ein paar Filme, so wie den über die Traktoren. Filming Raul (1984)
It was a couple of things.Es waren mehrere Faktoren. Our Man in Tegernsee (1984)

German-Thai: Longdo Dictionary
Risikofaktor(n) |der, pl. Risikofaktoren| ปัจจัยการเสี่ยง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abklingfaktor {m}decay factor [Add to Longdo]
Aktor {m}actuator [Add to Longdo]
Aufzinsungsfaktor {m}accumulation factor [Add to Longdo]
Ausgangslastfaktor {m}fan-out [Add to Longdo]
Brutreaktor {m}; Brüter {m} [phys.]breeder reactor; breeder [Add to Longdo]
Druckwasserreaktor {m}pressurized water reactor [Add to Longdo]
Einbeziehung {f}; Einbeziehen {n} | unter Einbeziehung aller Faktoreninclusion | taking all factors into account [Add to Longdo]
Einflussfaktor {m}; Einfluss {m}factor [Add to Longdo]
Eingangslastfaktor {m}fan-in [Add to Longdo]
Einteilungsfaktor {m}scale factor [Add to Longdo]
Erbfaktor {m} [biol.] | Erbfaktoren {pl}gene; hereditary factor | genes [Add to Longdo]
Ernährungsfaktor {m}nutritive factor [Add to Longdo]
Faktor {m} | Faktoren {pl} | bestimmender Faktor | kritischer Faktorfactor | factors | determining factor | critical factor [Add to Longdo]
entscheidender Faktor | den Ausschlag gebenclincher | to be the clincher [Add to Longdo]
Faktor des Wohlbefindensfeelgood factor [Add to Longdo]
Faktorenanalyse {f}factor analysis [Add to Longdo]
Faktorisierung {f} [math.]factorisation [Br.]; factorization [Am.]; factoring [Add to Longdo]
Formfaktor {m}form factor [Add to Longdo]
Füllfaktor {m}bulk factor [Add to Longdo]
Fusionsreaktor {m}fusion reactor [Add to Longdo]
Gewichtungsfaktor {m}weighting factor [Add to Longdo]
Gleichzeitigkeitsfaktor {m}diversity factor [Add to Longdo]
Gleichzeitigkeitsfaktor {m}simultaneity factor [Add to Longdo]
Gütekriterium {n}; Gütefaktor {m}quality factor [Add to Longdo]
Kernreaktor {m}nuclear reactor [Add to Longdo]
Klirrfaktor {m}distortion factor [Add to Longdo]
Koeffizient {m}; Faktor {m}coefficient [Add to Longdo]
flächenbezogener Korrekturfaktor des Niederschlagsareal reduction factor of precipitation [Add to Longdo]
Kostenfaktor {m}expense factor [Add to Longdo]
Leistungsfaktor {m}power factor [Add to Longdo]
Lichtschutzfaktor {m}(sun) protection factor [Add to Longdo]
Meiler {m}; Atommeiler {m}; Atomreaktor {m}nuclear reactor; pile [Add to Longdo]
Multiplikationsfaktor {m}multiplication factor [Add to Longdo]
Produktionsfaktoren {pl}agents of production [Add to Longdo]
Reaktor {m}reactor [Add to Longdo]
Reflexionsfaktor {m}reflectance factor [Add to Longdo]
Retraktor {m}retractor [Add to Longdo]
Rhesusfaktor {m}rhesus factor [Add to Longdo]
Risikofaktor {m}risk factor [Add to Longdo]
Schwerwasserreaktor {m}heavy water reactor [Add to Longdo]
Sicherheitsfaktor {m}safety factor [Add to Longdo]
Skalierungsfaktor {m}scale factor; scaling factor [Add to Longdo]
Speicherbelegungsfaktor {m} [comp.]store utilization factor [Add to Longdo]
Standortfaktor {m}location factor [Add to Longdo]
Störfaktor {m}factor of disturbance; disruptive factor; disruptive influence [Add to Longdo]
Störfaktor {m}; Störgröße {f}confounder; noisy factor [Add to Longdo]
Stressor {m}; stressauslösender Faktor | Stressoren {pl}; stressauslösende Faktorenstressor; stress factor | stressors [Add to Longdo]
Traktor {m} | Traktoren {pl}; Zugmaschinen {pl}tractor | tractors [Add to Longdo]
Traktorist {m}; Traktoristin {f}tractor driver [Add to Longdo]
Umrechnungsfaktor {m}; Konvertierungsfaktor {m}conversion factor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原子炉[げんしろ, genshiro] Atomreaktor [Add to Longdo]
核反応炉[かくはんのうろ, kakuhannouro] Atomreaktor, Kernreaktor [Add to Longdo]
要因[よういん, youin] (wesentlicher) Faktor [Add to Longdo]
要素[ようそ, youso] Element, Faktor, Hauptbestandteil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top