ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piscine

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piscine-, *piscine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piscine[ADJ] เกี่ยวกับปลา, See also: เกี่ยวกับการตกปลา, Syn. piscatorian

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Piscine Patel.พิสซีน พาเทล Life of Pi (2012)
I am Piscine Molitor Patel.ผมชื่อพิสซีน มอลิตอร์ พาเทล Life of Pi (2012)
Je m'appelle Piscine Molitor Patel.Je m'appelle Piscine Molitor Patel. (ผมชื่อพิสซีน มอนิตอร์ พาเทล) Life of Pi (2012)
You only need to convert to three more religions, Piscine, and you'll spend your life on holiday.แค่ลูกนับถือเพิ่มอีกสามศาสนา ลูกก็จะได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตกับวันหยุด Life of Pi (2012)
You cannot follow three different religions at the same time, Piscine.ลูกไม่สามารถนับถือ3ศาสนา ได้ในเวลาเดียวกันหรอก Life of Pi (2012)
What have you done, Piscine?ลูกทำอะไรลงไป พิสซีน Life of Pi (2012)
Piscine.พิซซีน Life of Pi (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สระเป่าลม[n. exp.] (sa pao lom) EN: wadding pool   FR: piscine gonflable [f]
สระว่ายน้ำ[n.] (sawāinām) EN: pool   FR: piscine [f]
สระว่ายน้ำบนดาดฟ้า[n. exp.] (sawāinām bon dātfā) EN: rooftop pool   FR: piscine sur terrasse [f]
สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิก[n. exp.] (sawāinām khanāt māttrathān ōlimpik) FR: piscine olympique [f] ; bassin olympique [m]
สระว่ายน้ำกลางแจ้ง[n. exp.] (sawāinām klāngjaēng) EN: outdoor pool   FR: piscine en plein air [f] ; piscine extérieure [f]
สระว่ายน้ำในร่ม[n. exp.] (sawāinām nai rom) EN: indoor swimming pool ; indoor pool   FR: piscine couverte [f]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piscine \Pis"cine\, a. [L. piscis a fish.] (Zool.)
   Of or pertaining to a fish or fishes; as, piscine remains.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piscine
   adj 1: of or relating to fish

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 piscine /pisin/ 
  pool; swimming-bath; swimming-pool

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top