Search result for

ongoing

(22 entries)
(0.8591 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ongoing-, *ongoing*, ongo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ongoing[ADJ] ไม่หยุดยั้ง, See also: ต่อเนื่อง, ไปเรื่อย, Syn. continuous, progressing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ongoing(ออน'โกอิง) adj. ไม่หยุดยั้ง,ต่อเนื่อง,ไปเรื่อย, Syn. progressing,continuing

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
General, the ongoing stalemate in the war has become unacceptable.นายพล ในสงคราม การคุมเชิงไปเรื่อยๆ ไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้ Lair of Grievous (2008)
For months now, President Ashton has been working with leaders from five continents, to forge a new ground-breaking alliance in the ongoing war on terror.หลายเดือนมานี้ ประธานาธิปดีแอชตั้น ได้ปรึกษากับบรรดาผู้นำจาก 5 ทวีป เพื่อสร้างพันธมิตรใหม่ในการ ทำสงครามต่อสู้การก่อการร้ายค่ะ Vantage Point (2008)
The investigation is ongoing.อยู่ในระหว่างการสืบสวน The Dark Knight (2008)
Clearly an ongoing operation. One which was well-organised...เห็นได้ชัดจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง องค์การที่ถูกแต่งตั้ง... Pilot (2008)
All scheduled trains into and out of Penn Station Manhattan are canceled due to the ongoing evacuation and the security perimeter in Central Park.ขบวนรถไฟสาย ที่เดินทางออกจาก สถานีแมนฮัทตัน ถูกยกเลิก จากการอพยพคน The Day the Earth Stood Still (2008)
She told me Juma may have been working with someone on the outside, and that there may be an ongoing threat to the president.เธอบอกว่าจูม่าร่วมมือกับคนอื่น ที่อยู่ข้างนอก และยังอาจจะมี การคิดปองร้ายท่าน ปธน. Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I'm still material evidence in an ongoing terrorist threat.ผมยังมีหลักฐานเกี่ยวกับการคุกคาม ของการก่อการร้าย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
No, I-I know that. I know. As part of your ongoing journey, building a healing center is an excellent idea.เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคุณ ที่ไม่หยุดยั้ง การสร้างศูนย์ฟื้นฟูเป็นความคิดที่วิเศษมาก They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Although the investigation is still ongoing paramedics pronounced Daniels dead on the scene.การสืบสวนสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป แพทย์แถลงว่าแดนเนียลส์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ The Final Destination (2009)
But it's an ongoing process, Sky, and we have gotta be understanding.แต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป สกาย และเราต้องพยามทำความเข้าใจ Seven Thirty-Seven (2009)
It's ongoing. it's illegal activity.- ไม่ มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ Phoenix (2009)
We're starting a process, Walt, an ongoing process.เรากำลังเริ่มต้นกระบวนการ คุณวอลท์ เป็นกระบวนการต่อเนื่อง Bit by a Dead Bee (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่หยุดยั้ง[X] (mai yut yang) EN: ongoing   FR: constant ; continu ; persistant
ต่อเนื่อง[adj.] (tøneūang) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular; succeeding ; successive   FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant

CMU English Pronouncing Dictionary
ONGOING    AA1 N G OW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ongoing    (j) (o1 n g ou i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ongoing \On"go`ing\, n.
   The act of going forward; progress; (pl.) affairs; business;
   current events.
   [1913 Webster]
 
      The common ongoings of this our commonplace world, and
      everyday life.              --Prof.
                          Wilson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ongoing \on"go`ing\, a.
   Occurring at present; progressing; in progress; continuing;
   not {past}, {completed}, or {future}; as, an ongoing petition
   drive; an ongoing effort.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ongoing
   adj 1: currently happening; "an ongoing economic crisis" [syn:
       {ongoing}, {on-going}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top