ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magistracy

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magistracy-, *magistracy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magistracy[N] ตำแหน่ง, See also: อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปกครอง, Syn. magistrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magistracy(แมจ'จิสทราซี) n. ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานปกครองหรือผู้พิพากษา,กลุ่มผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง.

English-Thai: Nontri Dictionary
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่,คณะผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magistracy (n) mˈæʤɪstrəsiː (m a1 jh i s t r @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Richteramt {n} | Richterämter {pl}magistracy | magistracies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magistracy \Mag"is*tra*cy\, n.; pl. {Magistracies}. [From
   {Magistrate}.]
   1. The office or dignity of a magistrate. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. The collective body of magistrates.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magistracy
   n 1: the position of magistrate [syn: {magistracy},
      {magistrature}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top