ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lounge around

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lounge around-, *lounge around*, lounge aroun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lounge around[PHRV] เดินเตร่, See also: เดินไปเดินมาอย่างไร้ประโยชน์, Syn. loll about, lounge about

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can lounge around here on her sofa.อยากเอกเขนกบนโซฟาเขา Heat (1995)
Lounge around the pool awhile# เดินทอดน่องรอบสระซักพัก High School Musical 2 (2007)
But...do you lounge around like this every day?ว่าแต่ นายนั่งเล่นอย่างนี้ทุกวันเลยรึไง? Episode #1.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lounge aroundYou can't just lounge around like that while everybody else is so busy.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lounge around
   v 1: be lazy or idle; "Her son is just bumming around all day"
      [syn: {bum}, {bum around}, {bum about}, {arse around},
      {arse about}, {fuck off}, {loaf}, {frig around}, {waste
      one's time}, {lounge around}, {loll}, {loll around},
      {lounge about}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top