ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

homologous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homologous-, *homologous*, homologou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homologousadj. ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน, คล้ายคลึงกัน, สายเดียวกัน, Syn. analogous

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homologous-กำเนิดเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homologous๑. -กำเนิดเหมือนกัน๒. -คู่เหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homologous serum๑. เซรุ่มสัตว์ร่วมพันธุ์๒. เซรุ่มมนุษย์๓. เซรุ่มเชื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homologous stimulus; stimulus, adequateตัวกระตุ้นเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
homologous chromosomeฮอมอโลกัสโครโมโซม, โครโมโซมที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Visual inspection of the body and X-ray analysis confirms homologous but possibly mutated mammalian physiology.ผมก็สงสัยเช่นเดียวกะคุณ (เสียง Scully จากเทป) จากการตรวจร่าง ด้วยสายตา และผลเอ็กเรย์... Deep Throat (1993)
Comparing homologous lesions in the tissue of animals... and corresponding...เปรียบเทียบแผลคล้ายคลึงกัน ในเนื้อเยื่อของสัตว์ และสอดคล้อง Sex Trek: Charly XXX (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
homologous

Japanese-English: EDICT Dictionary
相同器官[そうどうきかん, soudoukikan] (n) homologous organ [Add to Longdo]
相同染色体[そうどうせんしょくたい, soudousenshokutai] (n) homologous chromosome [Add to Longdo]
相同組換え[そうどうくみかえ, soudoukumikae] (n) homologous recombination [Add to Longdo]
同族列[どうぞくれつ, douzokuretsu] (n) homologous series [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homologous \Ho*mol"o*gous\, a. [Gr. ? assenting, agreeing; ? the
   same + ? speech, discourse, proportion, ? to say, speak.]
   Having the same relative position, proportion, value, or
   structure. Especially:
   (a) (Geom.) Corresponding in relative position and
     proportion.
     [1913 Webster]
 
        In similar polygons, the corresponding sides,
        angles, diagonals, etc., are homologous. --Davies &
                          Peck (Math.
                          Dict.).
   (b) (Alg.) Having the same relative proportion or value, as
     the two antecedents or the two consequents of a
     proportion.
   (c) (Chem.) Characterized by homology; belonging to the same
     type or series; corresponding in composition and
     properties. See {Homology}, 3.
   (d) (Biol.) Being of the same typical structure; having like
     relations to a fundamental type to structure; as, those
     bones in the hand of man and the fore foot of a horse are
     homologous that correspond in their structural relations,
     that is, in their relations to the type structure of the
     fore limb in vertebrates.
     [1913 Webster]
 
   {Homologous stimulus}. (Physiol.) See under {Stimulus}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homologous
   adj 1: having the same evolutionary origin but not necessarily
       the same function; "the wing of a bat and the arm of a
       man are homologous" [ant: {analogous}, {heterologic},
       {heterological}, {heterologous}]
   2: corresponding or similar in position or structure or function
     or characteristics; especially derived from an organism of
     the same species; "a homologous tissue graft" [ant:
     {autologous}, {heterologous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top