ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for the time being

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for the time being-, *for the time being*, for the time be
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the time being at least, I've been cut off.ถ้าต้องเป็นที่สุดท้าย สู้ตัดออกไปไม่ดีกว่าเหรอ Never Been Marcused (2008)
It's going to be crazy for the time being because of the shopping mall.ตอนนี้เรื่องช็อปปิ้งมอลล์กำลังยุ่ง My Fair Lady (2009)
- You'll retain your position as acting director for the time being with authority over all over CTU operations.อะไรนะ? Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Oh, for the time being but..ก็แค่ตอนนี้ แต่... Mark of the Brotherhood (2010)
For the time being at least, we're all on the same team.อย่างน้อยช่วงที่ผ่านมา เราก็อยู่ข้างเดียวกัน Patriot Games (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for the time beingFor the time being.
for the time beingFor the time being he is staying at a neighboring hotel.
for the time beingFor the time being, I am studying French at this language school.
for the time beingFor the time being I intend to stay at a hotel.
for the time beingFor the time being, I must share this room with my friend.
for the time beingFor the time being I want to work at that bookstore.
for the time beingFor the time being, I will wait for the result of the survey.
for the time beingFor the time being, my sister is an assistant in a supermarket.
for the time beingFor the time being, she is clerking in a department store.
for the time beingFor the time being we two had better not meet too often.
for the time beingHe intervened and settled the matter peacefully for the time being.
for the time beingHe is living with his friend for the time being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลาง[ADV] while, See also: for the time being, in the meantime, for a while, meanwhile, Example: ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือไปพลางๆ ระหว่างที่รอเพื่อน, Thai definition: ชั่วระหว่างเวลา (ที่ยังไม่พร้อม หรือยังไม่ถึงกำหนด)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being   
ชั่วคราว[adv.] (chūakhrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time   FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
พลาง[X] (phlāng) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile   FR: en ; tout en ; en attendant

Japanese-English: EDICT Dictionary
しばらくの間;暫くの間[しばらくのあいだ, shibarakunoaida] (exp,adv) for a short while; for a while; for some time; for the time being [Add to Longdo]
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P) [Add to Longdo]
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) [Add to Longdo]
一段落付ける[いちだんらくつける, ichidanrakutsukeru] (v1) to complete the first stage of; to settle for the time being [Add to Longdo]
差し詰め;差詰め[さしずめ;さしづめ, sashizume ; sashidume] (adv) (1) (uk) after all; when all's said and done; (2) for the time being; at present [Add to Longdo]
差し当たって;差当たって;差当って[さしあたって, sashiatatte] (adv) (See 差し当たり・1) for the present; for the time being; at present [Add to Longdo]
差し当たり(P);差当たり;差当り[さしあたり, sashiatari] (adv) (1) (See 差し当たって) for the time being; at present; (n) (2) (arch) (See 差し障り) hindrance; (P) [Add to Longdo]
取りあえず(P);取り敢えず(P);取敢えず[とりあえず, toriaezu] (adv,n) (uk) at once; first of all; for the time being; for now; (P) [Add to Longdo]
当座[とうざ, touza] (n,adj-no) (1) for the time being; for the present; temporarily; for a time; (2) immediate; present; current; (3) for some time (after); (4) (See 当座預金) current account [Add to Longdo]
当座凌ぎ[とうざしのぎ, touzashinogi] (n) makeshift; for the time being [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  for the time being
      adv 1: temporarily; "we'll stop for the time being" [syn: {for
             the moment}, {for the time being}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top