ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eventuality

AH0 V EH2 N CH UW0 AE1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eventuality-, *eventuality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eventuality(n) สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยเฉพาะสิ่งไม่ดี) (คำที่เป็นทางการ), Syn. contingency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน, เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้, ผลสุดท้าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless the German people fall we are prepared for any eventuality to save a human soul, even in this part of Africaถ้ามิใช่ผู้คนเยอรมันตก... ...เราถูกตระเตรียมสำหรับ any eventuality ... ...to save a human soul, even in this part of Africa Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้ The Matrix Reloaded (2003)
Chancellor, I know no one seems to want to discuss this but if we're to be prepared for any eventuality then it can't be ignored any longer.ท่านผู้นำครับ, ผมรู้ว่าไม่มีใคร อยากจะคุยถึงเรื่องนี้... ...แต่ถ้าเราอยากจะเตรียมพร้อม สำหรับทุกเรื่อง... ...มันก็ไม่ควรที่จะถูกละเลย. V for Vendetta (2005)
Everything was anticipated, every eventuality allowed for.ทุกอย่างเป็นไปตามแผนอย่างที่ตั้งใจไว้ The Empty Hearse (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรณี[karanī = køranī] (n) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident  FR: circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; cas [ m ] ; éventualité [ f ]
กรณี[køranī = karanī] (n) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident  FR: circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; cas [ m ] ; éventualité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EVENTUALITY AH0 V EH2 N CH UW0 AE1 L IH0 T IY0
EVENTUALITY IY0 V EH2 N CH UW0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eventuality (n) ˈɪvˌɛntʃuˈælɪtiː (i1 v e2 n ch u a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Möglichkeit { f } | Möglichkeiten { pl }eventuality | eventualities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eventuality \E*ven`tu*al"i*ty\, n.; pl. {Eventualities}. [Cf. F.
   ['e]ventualit['e].]
   1. The coming as a consequence; contingency; also, an event
    which comes as a consequence.
    [1913 Webster]
 
   2. (Phren.) Disposition to take cognizance of events.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eventuality
   n 1: a possible event or occurrence or result [syn:
      {eventuality}, {contingency}, {contingence}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top