ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鸚-, *鸚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鸚, yīng, ㄧㄥ] parrot
Radical: Decomposition: 嬰 (yīng ㄧㄥ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, ㄧㄥ, / ] parrot, #48,055 [Add to Longdo]
鹦鹉[yīng wǔ, ㄧㄥ ㄨˇ, / ] parrot, #20,745 [Add to Longdo]
鹦鹉学舌[yīng wǔ xué shé, ㄧㄥ ㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, / ] to parrot; to repeat uncritically what sb says, #110,445 [Add to Longdo]
鹦鹉螺[yīng wǔ luó, ㄧㄥ ㄨˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] nautilus; ammonite (fossil spiral shell), #112,316 [Add to Longdo]
鹦鹉热[yīng wǔ rè, ㄧㄥ ㄨˇ ㄖㄜˋ, / ] psittacosis (ornithosis; parrot fever), #162,445 [Add to Longdo]
折衷鹦鹉[zhé zhōng yīng wǔ, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] Eclectus roratus (red-green parrot of Papua-New Guinea) [Add to Longdo]
澳洲小鹦鹉[Ào zhōu xiǎo yīng wǔ, ㄠˋ ㄓㄡ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] lorikeet [Add to Longdo]
虎斑鹦鹉[hǔ bān yīng wǔ, ㄏㄨˇ ㄅㄢ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] budgerigar (genus Psittacella, several species); budgie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おうむ;オウム, oumu ; oumu] (n) (uk) (See 哥) (large) parrot (inc. the cockatoo) [Add to Longdo]
鵡貝[おうむがい;オウムガイ, oumugai ; oumugai] (n) (uk) chambered nautilus (esp. species Nautilus pompilius) [Add to Longdo]
鵡返し;おうむ返し[おうむがえし, oumugaeshi] (n) parroting another's words [Add to Longdo]
[いんこ;インコ, inko ; inko] (n) (uk) true parrot (esp. small parrots such as the parakeet, lory and conure) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please don't do that thing where you repeat part of what I said so I'll think you're paying attention.[JA] 私の言ったことを 鵡[おうむ]返しに言わないで だから 私はあなたが 留意してると思うのね Demolition (2015)
At worst, I would fight with them.[CN] 大不了和他 Fai seung hung che (2002)
Parakeet. "B," "B," "I," "I,"[CN] 小鵡,BIRD Poltergeist III (1988)
"Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death...[CN] 而只有残余小数的士兵‰抵抗 Gone with the Wind (1939)
Little baby macaws.[CN] 小金剛 Apocalypse Now (1979)
Don't you trust me?[CN] 不了吗? Fai seung hung che (2002)
"You'll enjoy the company of our parakeet[CN] 您會喜歡我們的 Shine (1996)
I'd rather be a fucking parrot... Parrot![CN] 我寧願做 Repo Men (2010)
We look like this you look like this parrot-fish![CN] 我們像黑眼魚 你就像鵡魚! Fu sing (2012)
You got your own thoughts, huh? Company parrot?[CN] 你知道什麼 只會鵡學舌 Repo Men (2010)
They just called to say they found a blue budgie on their balcony.[CN] 他們打來說露台有只藍 Beloved Berlin Wall (2009)
Me and the parrot were thinking, we don't want a lad with prospects getting tainted by speaking up for one of Flint's crew.[CN] 我和鵡認為, 我們不想要有前景的一個少年 變得使腐敗 透過大聲說 面向弗林特的全體人員之一。 Treasure Island (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top