ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鸚-, *鸚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鸚, yīng, ㄧㄥ] parrot
Radical: Decomposition: 嬰 (yīng ㄧㄥ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹦鹉[yīng wǔ, ㄧㄥ ㄨˇ, / ] parrot, #20,745 [Add to Longdo]
[yīng, ㄧㄥ, / ] parrot, #48,055 [Add to Longdo]
鹦鹉学舌[yīng wǔ xué shé, ㄧㄥ ㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, / ] to parrot; to repeat uncritically what sb says, #110,445 [Add to Longdo]
鹦鹉螺[yīng wǔ luó, ㄧㄥ ㄨˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] nautilus; ammonite (fossil spiral shell), #112,316 [Add to Longdo]
鹦鹉热[yīng wǔ rè, ㄧㄥ ㄨˇ ㄖㄜˋ, / ] psittacosis (ornithosis; parrot fever), #162,445 [Add to Longdo]
折衷鹦鹉[zhé zhōng yīng wǔ, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] Eclectus roratus (red-green parrot of Papua-New Guinea) [Add to Longdo]
澳洲小鹦鹉[Ào zhōu xiǎo yīng wǔ, ㄠˋ ㄓㄡ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] lorikeet [Add to Longdo]
虎斑鹦鹉[hǔ bān yīng wǔ, ㄏㄨˇ ㄅㄢ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] budgerigar (genus Psittacella, several species); budgie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おうむ;オウム, oumu ; oumu] (n) (uk) (See 哥) (large) parrot (inc. the cockatoo) [Add to Longdo]
鵡貝[おうむがい;オウムガイ, oumugai ; oumugai] (n) (uk) chambered nautilus (esp. species Nautilus pompilius) [Add to Longdo]
鵡返し;おうむ返し[おうむがえし, oumugaeshi] (n) parroting another's words [Add to Longdo]
[いんこ;インコ, inko ; inko] (n) (uk) true parrot (esp. small parrots such as the parakeet, lory and conure) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's that stupid parrot?[JA] あの鵡は? Money Monster (2016)
They just called to say they found a blue budgie on their balcony.[CN] 他們打來說露台有只藍 Beloved Berlin Wall (2009)
I'd rather be a fucking parrot... Parrot![CN] 我寧願做 Repo Men (2010)
- This is a stuffed parrot.[JA] - 鵡じゃないか Money Monster (2016)
I'm just a parrot-fish[CN] 我是一條鵡魚 Fu sing (2012)
Little baby macaws.[CN] 小金剛 Apocalypse Now (1979)
- Good grief, what was that?[CN] -老天 那是什麼? -那是我房客養的鵡 - Good grief. Security (2014)
I heard tell once of a Jefferson City lawyer who had a parrot that'd wake him each morning, crying out,[CN] 我一次聽說傑佛遜市的一個律師 有一隻每天早上都會吵醒他的 Lincoln (2012)
I guess it easier to teach a parrot or a crow to say it![CN] 我猜教一隻鵡或烏鴉比教你更容易! Shine, Shine, My Star (1970)
Parakeet. "B," "B," "I," "I,"[CN] 小鵡,BIRD Poltergeist III (1988)
"Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death...[CN] 而只有残余小数的士兵‰抵抗 Gone with the Wind (1939)
The only creatures I've ever really loved or treated honorably are budgerigars.[CN] 我真正愛過或誠心對待的唯一生物 是虎皮 Rush (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top