ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -键-, *键*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[键, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] lock, door bolt; key
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  建 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 1,471

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guān jiàn, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] crucial; key; pivotal, #989 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] (door lock) key; key (on piano or keyboard), #5,158 [Add to Longdo]
[jiàn pán, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ, / ] keyboard, #6,545 [Add to Longdo]
[guān jiàn cí, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] keyword, #7,776 [Add to Longdo]
[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] a button or key (on keyboard, touchpad, piano etc); a keystroke; to press (a button), #8,934 [Add to Longdo]
[guān jiàn zì, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄗˋ, / ] keyword, #32,069 [Add to Longdo]
[qín jiàn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] a piano key, #59,334 [Add to Longdo]
[qīng jiàn, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] hydrogen bond, #72,448 [Add to Longdo]
[shuāng jiàn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄢˋ, / ] double bond (chem.), #77,253 [Add to Longdo]
化学[huà xué jiàn, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] chemical bond, #88,902 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"It's a shame the way they make you work --" "And you the hit of the show."[CN] 他们让你这么辛苦太可耻了 你才是演出的关人物 The Circus (1928)
That's just a lot of words. There's only one issue here.[CN] 说那么多都没用 关的只有一个问题 Design for Living (1933)
Being in the dark like this - our communications cut off in a time of crisis.[CN] 像这样的黑暗地方 关时刻通信被中断了 The Lady Vanishes (1938)
"Keep him busy and don't let him know he's the hit of the show."[CN] 让他忙个不停 别让他明白他才是演出成功的关 The Circus (1928)
You ever saw off a piano keyboard-[CN] 你看到的就像是钢琴 Bordertown (1935)
It's all in that old thumb, see?[CN] 叫车很简单 关是大拇指 It Happened One Night (1934)
On important things, I'm straight as a die.[CN] 一到关事情上,我就很诚实 The Naked City (1948)
Today's the thing. That's my philosophy. Today.[CN] 今天才是关 那就是我的哲学今天 Shadow of a Doubt (1943)
The keys are rusty... and the shift is broken.[CN] 盘都生锈了 切换坏了 Design for Living (1933)
I tell you, the key to the whole situation is Jones.[CN] 我跟你说 问题的关点就是琼斯 你看过这篇文章没 The Whole Town's Talking (1935)
I can't just leave at this moment.[CN] 这个关时刻我不可以离开 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
What about your girl?[CN] 你的女人怎么办 这正是关 What about your girl? This Gun for Hire (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top