ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

烈士

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烈士-, *烈士*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烈士[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, ] martyr, #9,509 [Add to Longdo]
烈士[liè shì líng, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ ㄌㄧㄥˊ, ] memorial mound; heroes' memorial [Add to Longdo]
黄花岗七十二烈士[Huáng huā gāng qī shí èr liè shì, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄤ ㄑㄧ ㄕˊ ㄦˋ ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, / ] the seventy two martyrs of the Huanghuagang uprising of 23rd April 1911 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
烈士[れっし, resshi] (n) upright man; patriot; hero [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fuller was right. He's a fucking martyr.[CN] Fuller是对的,他已成为一个他X的烈士了。 God Bless America (2011)
FOR THE BRUTAL MURDER OF KURT GOTZ 5 JANUARY 1943 - MARTYR AND SOLDIER[CN] 纪念遭残忍杀害的库尔特·格茨,1943年1月5日——烈士和士兵 In Darkness (2011)
Their blood nourished the tree's soil.[CN] 烈士的鲜血呀 浇灌了这棵树下的土地 Under the Hawthorn Tree (2010)
I'd be the human rights martyr during the Corruption Investigation...[CN] 在CPI听证调查中 我成了一个捍卫人权的烈士 Elite Squad: The Enemy Within (2010)
It grew with our heroes' blood, and the flowers became redder and redder.[CN] 因为被烈士的鲜血浇灌 它的花色愈变愈红 Under the Hawthorn Tree (2010)
When he grows up, he wants to be a martyr. You're his idol.[CN] 他想跟你一样做烈士,你是他的英雄! When Pigs Have Wings (2011)
The blood of the martyrs will water the meadows of France![CN] 就让烈士的鲜血浇灌自由之花开放 Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary (2010)
And now he's some fuckin' martyr god now that he's dead.[CN] 现在他的一些他妈的' 烈士神,现在他已经死了。 The Greatest (2009)
Don't be a martyr.[CN] 别当烈士 Special Forces (2011)
And we solved it. Making him into a martyr was my idea.[CN] 追认他为烈士 是我的主意 Rough Trade (2010)
You should be, like, all sacrificial, jumping on a grenade, yo. Just...[CN] 你要像烈士一樣 撲向手榴彈 就 Grilled (2009)
By figures of either sex and of any age but a slender girl in her first young bloom with the martyr's crown upon her head and in her hand the sword that severed her country's bonds.[CN] 塑造人物的性别以及年龄 但是一个纤细的女孩 在她花样的年华... 头戴烈士王冠 That's What I Am (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top