ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

烈士

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烈士-, *烈士*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烈士[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, ] martyr, #9,509 [Add to Longdo]
烈士[liè shì líng, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ ㄌㄧㄥˊ, ] memorial mound; heroes' memorial [Add to Longdo]
黄花岗七十二烈士[Huáng huā gāng qī shí èr liè shì, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄤ ㄑㄧ ㄕˊ ㄦˋ ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, / ] the seventy two martyrs of the Huanghuagang uprising of 23rd April 1911 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
烈士[れっし, resshi] (n) upright man; patriot; hero [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guarantee you, you'll be considered the biggest martyr in the history of cement.[CN] 我保证 你会成为水泥行业最受尊敬的烈士 Design for Living (1933)
It'll ruin the shape of her mouth. I know, I know. She has such a beautiful mouth, too.[CN] 为那些殉难者建英雄烈士 Gone with the Wind (1939)
Peace to the martyrs![CN] 愿烈士们得享安息 Quo Vadis (1951)
I don't want Bert to be a martyr.[CN] 我不希望波特成为一个烈士 Inherit the Wind (1960)
No, it's like a martyr's palm[CN] 不,这像个烈士的手掌 Danton (1983)
Condemn these Christians and you make martyrs of them and insure their immortality.[CN] 把基督徒判刑,你使他们成烈士 使他们成为不朽 Quo Vadis (1951)
- She'll act like a martyr.[CN] - 她会表现的像个烈士 The Trouble with Angels (1966)
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.[CN] 谁拿到它就必须付出自己的生命 但他将因此作为伟大的烈士载入史册 他将会把国家的暴君除掉 The Great Dictator (1940)
In the name of the Father and the Son, and the sainted martyrs,[CN] 以父親和兒子 還有神聖的烈士之名 The Devil (1972)
His father was a martyr to it.[CN] Ro,加蜜。 他的父亲对它是一个烈士 Rosemary's Baby (1968)
Martyrs always have a point to prove, and so do you, but you haven't won your halo yet.[CN] 烈士总是有自己需要证明的东西 而你也一样 只是现在你还没赢得你的光环呢 Inherit the Wind (1960)
You make me sound like a martyr.[CN] 你让我听起来像一个烈士一样 Inherit the Wind (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top