ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

威名

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -威名-, *威名*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, ] fame for fighting prowess; military glory, #35,908 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who asked you to come in?[CN] 以总捕头的威名,我的身分 这是你乱闯的地方吗? Dreadnaught (1981)
You heard about Hickey, huh?[CN] 你听过希奇的威名 Last Man Standing (1996)
Priest Gao Kung's name is famous.[CN] 久闻教主九宫真人威名 Once Upon a Time in China II (1992)
His music is as mighty as your name.[CN] 渐离的琴声如大王的威名 都是天下第一 The Emperor's Shadow (1996)
Buddha, you're divine, give us justice![CN] 菩薩爺您威名顯赫 一定要幫我伸冤 Fei hu wai zhuan (1993)
My name is at stake. You must not fail.[CN] 不许失败 这会使我威名受损 Kuroneko (1968)
I must tell you that your fame, the fame of the Desert Army, has spread throughout the world.[CN] 我必须告诉你们 你们的威名, 沙漠军的威名,已经传遍世界 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
'Cause they know what kind of a guy I am.[CN] 他们都震慑于我的威名 It's a Wonderful Life (1946)
Zhu's army is here and has no fear of father[CN] 朱温大军压境又未惧父王威名 The Heroic Ones (1970)
British prestige in Asia is gone, there's a big new German offensive building in the East.[CN] 英国人在亚洲的威名已经扫地 德国人在东线正酝酿新的攻势 Part II (1988)
May his name last as long as our dynasty![CN] 愿其威名与吾王朝共長存! The Black Seal (1983)
Ornery, but mighty sweet.[CN] 威名远扬,不过很甜蜜 Saratoga Trunk (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top