ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*piscine*

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: piscine, -piscine-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piscine[ADJ] เกี่ยวกับปลา, See also: เกี่ยวกับการตกปลา, Syn. piscatorian

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insulin, Piscineอินซูลินของปลา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"If you want your son to have a clean soul, you must take him one day to swim in the "piscine Molitor".ถ้าลูกของนายมีจิตใจที่บริสุทธิ์ สักวันนายต้องพาเขาไปว่ายน้ำที่พิสซีน โมลิตอร์ Life of Pi (2012)
And I was named "Piscine Molitor Patel".ผมก็เลยชื่อ พิสซีน มอลิตอร์ พาเทล Life of Pi (2012)
Piscine Patel.พิสซีน พาเทล Life of Pi (2012)
I am Piscine Molitor Patel.ผมชื่อพิสซีน มอลิตอร์ พาเทล Life of Pi (2012)
Je m'appelle Piscine Molitor Patel.Je m'appelle Piscine Molitor Patel. (ผมชื่อพิสซีน มอนิตอร์ พาเทล) Life of Pi (2012)
You only need to convert to three more religions, Piscine, and you'll spend your life on holiday.แค่ลูกนับถือเพิ่มอีกสามศาสนา ลูกก็จะได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตกับวันหยุด Life of Pi (2012)
You cannot follow three different religions at the same time, Piscine.ลูกไม่สามารถนับถือ3ศาสนา ได้ในเวลาเดียวกันหรอก Life of Pi (2012)
What have you done, Piscine?ลูกทำอะไรลงไป พิสซีน Life of Pi (2012)
Piscine.พิซซีน Life of Pi (2012)
Nobody until last Thursday morning ... when Ms. Colette Piscine swerved her car to miss Honey while she drove across the bridge.Niemand, bis zum letzten Donnerstagmorgen. Als Miss Colette Piscine über die Brücke fuhr und Honey der Katze auswich. Pontypool (2008)
And 'Piscine' means "Pool"Und "piscine" heißt Pool. Pontypool (2008)
So, Colette Piscine, in french 'Panty Pool', drives across the 'Pont de flaque' or 'Pont de Pool', if you will to avoid hitting Mrs. French's cat that's been missing in Pontypool.Collette Piscine, auf Französisch "Pantypool", fährt über die "Pont de Flag", "Pont de Pool", wenn Sie wollen, um Mrs. Frenches' Katze auszuweichen, die in Pontypool vermisst wird. Pontypool (2008)
"If you want your son to have a clean soul... "you must take him one day to swim in the Piscine Molitor.""Soll dein Sohn eine reine Seele haben, musst du ihn einmal mitnehmen ins Piscine Molitor." Life of Pi (2012)
But he did, and I was named "Piscine Molitor Patel."Aber so war es. Und ich bekam den Namen Piscine Molitor Patel. Life of Pi (2012)
Hey, Piscine!Hey, PiscineLife of Pi (2012)
Piscine Patel.Piscine Patel. Life of Pi (2012)
I am Piscine Molitor Patel.Ich bin Piscine Molitor Patel. Life of Pi (2012)
You only need to convert to three more religions, Piscine... and you will spend your life on holiday.Du musst nur noch drei Religionen beitreten, Piscine, dann ist dein Leben ein einziger Feiertag. Life of Pi (2012)
You cannot follow three different religions at the same time, Piscine.Man kann nicht drei Religionen gleichzeitig ausüben, PiscineLife of Pi (2012)
What have you done, Piscine?Was hast du getan, PiscineLife of Pi (2012)
Piscine... you have a whole life ahead of you.Piscine, du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Life of Pi (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สระเป่าลม[n. exp.] (sa pao lom) EN: wadding pool   FR: piscine gonflable [f]
สระว่ายน้ำ[n.] (sawāinām) EN: pool   FR: piscine [f]
สระว่ายน้ำบนดาดฟ้า[n. exp.] (sawāinām bon dātfā) EN: rooftop pool   FR: piscine sur terrasse [f]
สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิก[n. exp.] (sawāinām khanāt māttrathān ōlimpik) FR: piscine olympique [f] ; bassin olympique [m]
สระว่ายน้ำกลางแจ้ง[n. exp.] (sawāinām klāngjaēng) EN: outdoor pool   FR: piscine en plein air [f] ; piscine extérieure [f]
สระว่ายน้ำในร่ม[n. exp.] (sawāinām nai rom) EN: indoor swimming pool ; indoor pool   FR: piscine couverte [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Piscine \Pis"cine\, a. [L. piscis a fish.] (Zool.)
     Of or pertaining to a fish or fishes; as, piscine remains.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  piscine /pisin/ 
   pool; swimming-bath; swimming-pool

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top