ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*faster*

F AE1 S T ER0   
117 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: faster, -faster-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Film Emulsions, Fasterฟิล์มที่มีอัตราความเร็วสูง,ฟิล์มชนิดอัตราเร็วสูง [การแพทย์]
Films, Fasterฟิลม์ไว [การแพทย์]
Frame, Fasterเตียงพลิกชนิดหนึ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Faster!เร็วอีก! Identity (2013)
We could walk faster.เราใส่เกียร์ 2 เลยดีไหม The Great Dictator (1940)
Faster, faster!เร็วขึ้นได้ เร็วขึ้น! Pinocchio (1940)
If you want me to walk faster than that, I will.หากคุณต้องการให้ฉันที่จะเดินเร็วขึ้นกว่าที่ฉันจะ 12 Angry Men (1957)
Faster!เฮย ระวังถัง Help! (1965)
Faster faster. Come on. Here, hold it tight.ได้เร็วขึ้น ได้เร็วขึ้น มาใน ที่นี่ ถือ ไว้ แน่น I Spit on Your Grave (1978)
Shit, man. Can't this damn thing go any faster than this?ชิทแมน ไปเร็วกว่านี้ได้ไหม The Blues Brothers (1980)
Faster.เร็วกว่า The Blues Brothers (1980)
Do it faster.ทำเร็วๆ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Faster!เร็วขึ้น! Idemo dalje (1982)
Little Miss, we can't go back, run faster!นายน้อย, เรากลับไปไม่ได้นะ, เร็วเข้าเถอะ! Return of the Condor Heroes (1983)
Little Miss, faster, the Demoness is coming!นายน้อย, เร็วเข้า, นังมารร้ายกำลังมาแล้ว! Return of the Condor Heroes (1983)
Faster, faster, faster!เร็วเข้า, เร็วเข้า, เร็วเข้า! Return of the Condor Heroes (1983)
Faster!เร็วเข้า! Return of the Condor Heroes (1983)
Come, walk faster.มาเถอะ, เดินให้เร็วขึ้นอีก. Return of the Condor Heroes (1983)
Faster!เร็วหน่อย! Return of the Condor Heroes (1983)
Faster!เร็วหน่อย! Return of the Condor Heroes (1983)
Faster!เร็วหน่อย! Return of the Condor Heroes (1983)
Faster!เร็วหน่อย! Return of the Condor Heroes (1983)
Faster!เร็วอีก! Return of the Condor Heroes (1983)
Faster!เร็วอีก! Return of the Condor Heroes (1983)
Faster, the fire is dying.เร็วหน่อย, ไฟจะมอดแล้ว. Return of the Condor Heroes (1983)
Faster!เร็วหน่อย! Return of the Condor Heroes (1983)
Why don't you go faster? Can't.ทำไมคุณไม่ไปได้เร็วขึ้น? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Faster, Dorothy!เร็วเข้าอีกดอโรธี Return to Oz (1985)
This is too bad. My fight with the Wheelers made me run faster than usual.แย่จัง ตอนสู้กับพวกขาล้อ ลานผมคงวิ่งไปเยอะ Return to Oz (1985)
Mr. Gump, can't you fly any faster?คุณ กัมป์ บินเร็วกว่านี้ได้อีกไหม? Return to Oz (1985)
Faster!เร็วอีก! Return to Oz (1985)
Faster!เร็วอีก! Return to Oz (1985)
Faster!เร็วอีก! Return to Oz (1985)
Faster!เร็วอีก! Return to Oz (1985)
Faster!เร็วอีก! Return to Oz (1985)
Faster, Papa.พ่อคะ เร็วเข้า An American Tail (1986)
Faster!เร็วกว่านี้ ! An American Tail (1986)
Faster!เร็วๆสิ Labyrinth (1986)
-Vern, you gotta go faster!- เวิร์น เร็วเข้าสิ! Stand by Me (1986)
Faster!เร็วเข้า! Stand by Me (1986)
Faster!- เร็วอีก! Stand by Me (1986)
Faster!เร็วขึ้นอีก! The Princess Bride (1987)
FEZZIK: I thought I was going faster.ข้าก็เร็วแล้วนี่ไง The Princess Bride (1987)
I want to put my clock forward so I can grow up fasterแม่อยากเอาไปติดข้างหน้านาฬิกามันจะได้โตเร็วขึ้น 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
I cut the end credits to go faster.ฉันตัดตรง เครดิตตอนจบ จะได้เร็วขึ้น. Cinema Paradiso (1988)
Faster, boy!เร็วเข้า, ลูก! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Faster!เร็วเข้า! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Faster!เร็วขี้นอีก! Aladdin (1992)
They're quick--but I'm much faster -Take that!นี่ไง คงดีกว่าที่ฉันจะออกไป ขอให้ฉัน มีการลงจอดที่สุขสันต์ สิ่งที่ฉันต้องทำคือ.. Aladdin (1992)
Faster! Yes, o mighty evil one.ได้ โอ้ ท่านปีศาจทรงีอำนาจ Aladdin (1992)
It's lighter, faster swims better.มันเบากว่า แรงกว่า... ...ว่ายน้ำได้ดีกว่า Basic Instinct (1992)
Go faster, Peter!เร็วขึ้นอีก! ปีเตอร์ The Lawnmower Man (1992)
- Faster, Bannock, faster.- เร็วเข้า แบนนอค เร็วเข้า Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fasterA dog can run faster than a man can.
fasterA fire can spread faster than you can run.
fasterA horse can run faster than a man can.
fasterBill can run faster than Bob.
fasterEveryone and everything moved much faster now then before.
fasterGenerally speaking, boys can run faster than girls.
fasterGenerally speaking, men can run faster than women can.
fasterGirls mature faster than boys.
fasterHe can run faster than I.
fasterHe can swim faster than any other boy in his class.
fasterHeck, with oboe players there are those who, rather than search for a reed that suites them, find it faster to make their own.
fasterHe is able to run faster than I.
fasterHe is able to run faster than I am.
fasterHe ran faster than his brother did.
fasterHe told me to run faster, and asked me if I was tired.
fasterHow do you know that light travels faster than sound?
fasterI cannot run faster than he
fasterI can run faster than Ken.
fasterI could run much faster when I was young.
fasterI could swim faster when I was young.
fasterIt is absurd to believe that young children can run faster than policemen.
fasterIt is because light travels faster than sound that we see lightning before we hear thunder.
fasterIt's faster to reserve a taxi.
fasterJet planes fly much faster than propeller planes.
fasterKen runs faster than you.
fasterLight travels faster than sound.
fasterLight travels much faster than sound.
fasterMy grandmother walks faster than me, and plays tennis better than I do.
fasterNo one in his class is faster than he is.
fasterNo sailboat is faster than this one.
fasterPeople were moving faster and faster.
fasterRecently the demand for this product has increased faster than the supply.
fasterSharapova's shots are very fast but ... a fast ball means that it will come back that much faster.
fasterShe runs faster than I do.
fasterSpending will grow only a touch faster.
fasterThe express train is an hour faster than the local.
fasterThe faster we rub our hands together, the warmer they get.
fasterThe new secretary types faster than the old one.
fasterThe subway is faster than the streetcar.
fasterThe superexpress Nozomi runs faster than the Hikari.
fasterThe TGV goes faster than any other train in the world.
fasterThose jets were faster than lightning.
fasterWalk faster, or you'll miss the train.
fasterWalk faster so as not to fall behind.
fasterWe have come to know what is going on in the world faster and faster.
fasterWhen you exercise your heart beats faster.
fasterWhich runs faster, a ship or a train?
fasterWho runs faster, Judy or Tony?
fasterWho runs faster, Ken or Tony?
fasterWho runs faster, Yumi or Keiko?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่งเครื่อง[V] increase speed, See also: go faster, step on, Ant. เบาเครื่อง, Example: พี่เร่งเครื่องตามรถคันหน้าไปติดๆ หลังจากที่รถคันนั้นขับปาดหน้าผ่านไป, Thai definition: บังคับเครื่องให้เร็วหรือแรงขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary
FASTER    F AE1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faster    (j) fˈaːstər (f aa1 s t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
揠苗助长[yà miáo zhù zhǎng, ㄧㄚˋ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] to pull up the shoots to make them grow faster; fig. to spoil things by impatience, #100,211 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschleunigt {adj}faster [Add to Longdo]
schnell; rasant {adj} | schneller; rasanter | am schnellsten; am rasantestenfast | faster | fastest [Add to Longdo]
schnelllebig; schnellebig [alt] | schnelllebiger; schnellebiger [alt] | am schnelllebigsten; am schnellebigsten [alt]fast moving | faster moving | fastest moving [Add to Longdo]
Er hätte schneller fahren müssen.He should have driven faster. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
新快速[しんかいそく, shinkaisoku] (n) limited express (train, faster than an express) [Add to Longdo]
特急[とっきゅう, tokkyuu] (n) (1) (abbr) (See 特別急行) limited express (train, faster than an express); (2) great hurry; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fast \Fast\, a. [Compar. {Faster}; superl. {Fastest}.] [OE.,
   firm, strong, not loose, AS. f[ae]st; akin to OS. fast, D.
   vast, OHG. fasti, festi, G. fest, Icel. fastr, Sw. & Dan.
   fast, and perh. to E. fetter. The sense swift comes from the
   idea of keeping close to what is pursued; a Scandinavian use.
   Cf. {Fast}, adv., {Fast}, v., {Avast}.]
   1. Firmly fixed; closely adhering; made firm; not loose,
    unstable, or easily moved; immovable; as, to make fast the
    door.
    [1913 Webster]
 
       There is an order that keeps things fast. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm against attack; fortified by nature or art;
    impregnable; strong.
    [1913 Webster]
 
       Outlaws . . . lurking in woods and fast places.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Firm in adherence; steadfast; not easily separated or
    alienated; faithful; as, a fast friend.
    [1913 Webster]
 
   4. Permanent; not liable to fade by exposure to air or by
    washing; durable; lasting; as, fast colors.
    [1913 Webster]
 
   5. Tenacious; retentive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Roses, damask and red, are fast flowers of their
       smells.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. Not easily disturbed or broken; deep; sound.
    [1913 Webster]
 
       All this while in a most fast sleep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Moving rapidly; quick in mition; rapid; swift; as, a fast
    horse.
    [1913 Webster]
 
   8. Given to pleasure seeking; disregardful of restraint;
    reckless; wild; dissipated; dissolute; as, a fast man; a
    fast liver. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   9. In such a condition, as to resilience, etc., as to make
    possible unusual rapidity of play or action; as, a fast
    racket, or tennis court; a fast track; a fast billiard
    table, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Fast and loose}, now cohering, now disjoined; inconstant,
    esp. in the phrases to play at fast and loose, to play
    fast and loose, to act with giddy or reckless inconstancy
    or in a tricky manner; to say one thing and do another.
    "Play fast and loose with faith." --Shak.
 
   {Fast and loose pulleys} (Mach.), two pulleys placed side by
    side on a revolving shaft, which is driven from another
    shaft by a band, and arranged to disengage and re["e]ngage
    the machinery driven thereby. When the machinery is to be
    stopped, the band is transferred from the pulley fixed to
    the shaft to the pulley which revolves freely upon it, and
    vice versa.
 
   {Hard and fast} (Naut.), so completely aground as to be
    immovable.
 
   {To make fast} (Naut.), to make secure; to fasten firmly, as
    a vessel, a rope, or a door.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faster \Fast"er\, n.
   One who abstains from food.
   [1913 Webster]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 faster
  1. aunt
  2. aunt; paternal aunt

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 faster
  1. aunt
  2. aunt; paternalaunt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top