ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zillion

Z IH1 L Y AH0 N   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zillion-, *zillion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zillion[N] จำนวนมากจนนับไม่ถ้วน, Syn. lot

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And she knew a zillion old jokes.และเธอรู้ว่า Zillion เรื่องตลกเก่า Pulp Fiction (1994)
I mean it's worth zillions.It's worth zillions. Maid in Manhattan (2002)
Bullshit I heard this a zillion times alreadyเหลวไหลน่า คำพูดนี้ผมฟังมาเป็นหมื่นครั้งแล้ว Infernal Affairs (2002)
Yeah, and I hope the Reverend's ready, cause I got about a zillion questions for him.- ใช่ หวังว่าท่านบาทหลวงพร้อมแล้ว เพราะฉันมีคำถามเยอะแยะ Sunday (2008)
For the zillionth time, Dad, I'm an adult. You don't have to stalk me.รอบที่แสนล้านแล้วพ่อ หนูโตแล้ว พ่อไม่ต้องมาคอยตามหรอก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He'd never fancy your mum in a zillion years.เขาไม่มีทางอ่อยแม่เธอได้ อีกแสนล้านปี Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You don't realize this, but I've explained this to you, like, a zillion times.เธอนี่ไม่เข้าใจอะไรเลย แต่ฉันก็อธิบายเรื่องนี้กับเธอเป็นล้านครั้งแล้ว The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
So, did he leave you, like, a zillion dollars?งั้น เขาทิ้งคุณ ให้อยู่บนกองเงินกองทองเลยงั้นสิ Seep (2009)
- You're a zillionaire. - Not technically.คุณเป็นเศรษฐีแสนล้าน ก็ไม่เชิงนะ The Social Network (2010)
She's got a zillion questions, and they're getting harder to dodge.แม่ถามตลอด และตอบยากขึ้นเรื่อยๆ The Homecoming Hangover (2010)
I had a zillion of those black rubber bracelets.ฉันมีกำไลข้อมือที่ทำจาก ยางสีดำอยู่นับไม่ถ้วน Get Gellar (2011)
My mom bought, like, a zillion tiki torches for my dad's 40th, so they've got to be up here somewhere.โคมไฟให้พ่อฉันตอนอายุ 40 แล้วพวกเขาก็เก็บไว้ที่ไหนซักที่บนนี้แหละ A Hot Piece of A (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZILLION    Z IH1 L Y AH0 N
ZILLIONS    Z IH1 L Y AH0 N Z
ZILLIONAIRE    Z IH1 L Y AH0 N EH2 R

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zillion
   adj 1: very large indeterminate number; "a zillion people were
       there"
   n 1: a very large indefinite number (usually hyperbole); "there
      were millions of flies" [syn: {million}, {billion},
      {trillion}, {zillion}, {jillion}, {gazillion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top