ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xanthine

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xanthine-, *xanthine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xanthine[N] สารประกอบสีเหลืองในโมเลกุลของสีย้อม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xanthine oxidaseแซนทีนออกซิเดส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄嘌呤[huáng biāo líng, ㄏㄨㄤˊ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] xanthine, #71,495 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キサンチン[, kisanchin] (n) xanthine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xanthine \Xan"thine\, n. Also Xanthin \Xan"thin\ . [Gr. xanqo`s
   yellow.] (Physiol. Chem.)
   A type of purine obtainable as a white microcrystalline
   powder, {C5H4O2N4}, present in muscle tissue, in the liver,
   spleen, pancreas, and other organs, and also in urine (in
   small quantities) and some urinary calculi, and in the juices
   of certain plants; -- so called because it leaves a yellow
   residue when evaporated to dryness with nitric acid. It is
   also present in guano. Xanthine is closely related to uric
   acid.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xanthine
   n 1: crystalline oxidation product of the metabolism of
      nucleoproteins; precursor of uric acid; found in many
      organs and in urine

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top