ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wroth

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wroth-, *wroth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wroth[ADJ] โกรธมาก (คำโบราณและทางวรรณคดี), See also: โกรธเคืองอย่างที่สุด, โกรธเกรี้ยว, โกรธจัด, Syn. furious, irate, wrathful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wroth(รอธ) adv. โกรธ,โกรธเคือง

English-Thai: Nontri Dictionary
wroth(adj) แค้นเคือง,โกรธเคือง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wroth    (j) rˈouθ (r ou1 th)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wroth \Wroth\, a. [OE. wroth, wrap, AS. wr[=a][eth] wroth,
   crooked, bad; akin to wr[imac][eth]an to writhe, and to OS.
   wr[=e][eth]angry, D. wreed cruel, OHG. reid twisted, Icel.
   rei[eth]r angry, Dan. & Sw. vred. See {Writhe}, and cf.
   {Wrath}.]
   Full of wrath; angry; incensed; much exasperated; wrathful.
   "Wroth to see his kingdom fail." --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Revel and truth as in a low degree,
      They be full wroth [i. e., at enmity] all day.
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Cain was very wroth, and his countenance fell. --Gen.
                          iv. 5.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wroth
   adj 1: vehemently incensed and condemnatory; "they trembled
       before the wrathful queen"; "but wroth as he was, a short
       struggle ended in reconciliation" [syn: {wrathful},
       {wroth}, {wrothful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top