Search result for

wive

(56 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wive-, *wive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wive[VI] แต่งงาน (กับผู้หญิง), See also: แต่งเมีย, แต่งภรรยา, Syn. marry ( a woman), take a wife, take for a wife, Ant. divorce (one's wife)
wive[VT] แต่งงาน (กับผู้หญิง), See also: แต่งเมีย, แต่งภรรยา, Syn. marry ( a woman), take a wife, take for a wife, Ant. divorce (one's wife)
wive[VT] หาภรรยาให้, See also: จัดให้มีภรรยา
wives[N] คำนามพหูพจน์ของ wife, See also: ภรรยา, เมีย, Syn. married women, Ant. husbands

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wive(ไวฟว) vt.,vi. แต่งภรรยา,แต่งเมีย,แต่งงาน,จัดให้มีภรรยา, Syn. take a wife,marry
wives(ไวฟซ) n. พหูพจน์ของ wife
swivel(สวิฟ'เวิล) n. ห่วงสับ,เดือยสับ,ขอสับ,หัวต่อหมุน, Syn. swing
swivel chainn. โซ่หมุน
swivel chairn. เก้าอี้หมุน

English-Thai: Nontri Dictionary
wive(vt) แต่งงาน,สมรส,วิวาห์
wives(n) pl ของ wife
swivel(n) หูกรรเชียง,ลูกเคลื่อน,ขอสับ
swivel(vi) หมุนบนลูกเคลื่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wivesภรรยา [TU Subject Heading]
Wives of Diplomatsภรรยาของนักการทูต ในประเทศที่มีกษัตริย์ และเอกอัครราชทูตจัดถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อกษัตริย์หรือราชินีในฐานะ ประมุขของรัฐนั้น มักจะให้ภรรยาเข้าเฝ้าด้วยต่างหาก แต่การเข้าเฝ้านั้นจะมีพิธีรีตองน้อยกว่าของเอกอัครราชทูตในอดีตกาล ภรรยาของเอกอัครราชทูตมักจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองและยกย่องเหมือนกับที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น ที่กรุงเวนิส ตามกฎหมายปี ค.ศ. 1268 ไม่อนุญาตให้ภรรยาของเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย ไม่ว่าจะไปประจำแห่งไหน เพราะเกรงว่าภรรยาอาจจะปากโป้งเกี่ยวกับการงานของสามี แต่กฎหมายได้กำหนดให้เอกอัครราชทูตนำพ่อครัวของตนเองติดตามไปด้วย เพื่อกันมิให้เอกอัครราชทูตต้องถูกวางยาพิษในอาหารที่รับประทานกล่าวโดยทั่ว ไปแล้ว ทุกวันนี้ภรรยาของเอกอัครราชทูตได้อุปโภคเอกสิทธิ เกียรติ ลำดับอาวุโส และความคุ้มกันต่าง ๆ เหมือนกับสามี ถึงแม้ในบางกรณีเอกอัครราชทูตกับภรรยาอาจแยกกันอยู่ก็ตาม ภรรยาของเอกอัครราชทูตที่เพิ่งยื่นสารตราตั้ง มักจะหาโอกาสไปเยี่ยมคารวะภรรยาของเอกอัครราชทูตอื่น ๆ ด้วย แม้ว่าในทุกวันนี้ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวอาจจะไม่เคร่งครัดเหมือนกับสมัย ก่อน อนึ่ง ในบางประเทศได้มีระเบียบข้อบังคับ ห้ามมิให้ผู้แทนทางการทูตและทางการกงสุลที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่งงานกับคนต่างชาติโดยมิได้รับอนุมัติจากรัฐบาลของตนก่อน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Saiyans always seem to choose strange wives-ชาวไซย่านี่ชอบเลือกภรรยาแปลกๆนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Gaius, that's an old wives' tale.ไกอัส, นั่นมันเรื่องเล่าปรัมปรา Le Morte d'Arthur (2008)
Your wives and child have yet to arriveภรรยาและบุตรของท่านกำลังมา Three Kingdoms (2008)
They killed Liu's wives but failed to find his sonได้ฆ่า ภรรยาเล่าปี่ แต่ไม่พบลูกเล่าปี่ Three Kingdoms (2008)
Because let's be honest, where the hell would any of us be without our wives, anyway?เพราะขอให้เป็นคนซื่อสัตย์ที่นรกจะใด ๆ ของเราจะมี โดยภรรยาของเราต่อไปหรือไม่ Revolutionary Road (2008)
Most husbands don't have such mysterious wives.สามีส่วนใหญไม่มี เมียที่ทำตัว ลึกลับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
These wives don't do anything here.พวกภรรยาที่นี่ไม่ค่อยทำอะไรกัน Julie & Julia (2009)
Can you imagine Ted Koppel or Tom Brokaw working with their wives as co-anchors?เธอคิดว่าเป็นไปได้ไหม ที่ เทดด์ โคพเพล หรือ ทอม โบรคอล จะทำงานร่วมกับ ผู้สี่อข่าวร่วมได้ ? ไม่ The Ugly Truth (2009)
Oh, yeah. The men who killed their wives.อ้อ คดีที่พวกหนุ่มๆีฆ่าีภรรยา นี่เอง Sex and Violence (2009)
Autopsies for the wives and tox screens for the perps.ก็ชันสูตรศพ แล้วตรวจหาสารต่างๆในร่างกาย Sex and Violence (2009)
Yeah, at least they'll dream Barbie convinced them to murder their wives.แล้วก็ถูกชักจูงให้ไปฆ่าเมียตัวเอง แค่นั้นแหละ Sex and Violence (2009)
Three of your customers murdered their wives.ลูกค้าสามคนของคุณฆ่าเมียตัวเอง Sex and Violence (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wiveIt is their husbands' faults if wives do fall.
wiveWhen we think of the traditional roles of men and women in society, we think of husbands supporting the family, and wives taking care of the house and children.
wiveWives usually outlive husbands.
wiveThese days more young husbands help their wives with housework.
wive"Gang Wives" is a Yakuza movie released in 1986 by Toei Distribution Network.
wiveHowever, like America, Japan is predominantly a middle-class, middle-income country, and so wives do not employ maids, but attend to everything themselves.
wiveSome Japanese wives are content to leave their husbands alone.
wiveHusbands and wives should stand by each other throughout their life.
wiveIn all times and places many examples of good relations between wives and mothers-in-law can be seen.
wiveMany families now have two breadwinners with both husbands and wives working.
wiveMany wives complain about high prices.

CMU English Pronouncing Dictionary
WIVES    W AY1 V Z
WIVES'    W AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wive    (v) (w ai1 v)
wived    (v) (w ai1 v d)
wives    (v) (w ai1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おみ[, omi] (n) (1) (abbr) (col) (See 味噌) miso (usu. said by housewives); (2) miso soup [Add to Longdo]
スイバル;スイベル[, suibaru ; suiberu] (n) swivel [Add to Longdo]
ママチャリ[, mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike [Add to Longdo]
ワイヴァーン;ワイバーン;ワイヴァン[, waiva-n ; waiba-n ; waivan] (n) wyvern (two-legged dragon); wivern [Add to Longdo]
回転カン[かいてんカン, kaiten kan] (n) swivel clip [Add to Longdo]
回転椅子[かいてんいす, kaiten'isu] (n) swivel chair [Add to Longdo]
女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい;女房と畳は新しい方がよい[にょうぼうとたたみはあたらしいほうがいい(女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい);にょうぼうとたたみはあたらしいほうがよい(女房, nyouboutotatamihaatarashiihougaii ( nyoubou to tatami ha atarashi i houga ii ; nyou] (exp) wives and tatami are best when they're new [Add to Longdo]
旋回(P);旋廻[せんかい, senkai] (n,vs) revolution; rotation; turning; swiveling; circling; (P) [Add to Longdo]
良人[りょうじん;りょうにん, ryoujin ; ryounin] (n) (1) (phrase used by wives to their husbands as a form of address) (See 夫・おっと,亭主・1,ハズバンド,旦那・1) husband; (2) good person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhóu, ㄓㄡˊ, ] wives of brothers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wive \Wive\, v. i. [imp. & p. p. {Wived}; p. pr. & vb. n.
   {Wiving}.] [AS. w[imac]fian, gew[imac]fian. See {Wite}.]
   To marry, as a man; to take a wife.
   [1913 Webster]
 
      Wherefore we pray you hastily to wive.  --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wive \Wive\, v. t.
   1. To match to a wife; to provide with a wife. "An I could
    get me but a wife . . . I were manned, horsed, and wived."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To take for a wife; to marry.
    [1913 Webster]
 
       I have wived his sister.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wive
   v 1: take (someone) as a wife
   2: marry a woman, take a wife
   3: provide with a wife; marry (someone) to a wife

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top