Search result for

will to

(37 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -will to-, *will to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
will to[PHRV] ยกมรดกให้, See also: ทำพินัยกรรมให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
will to powerเจตจำนงมุ่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Curfew bell will toll soon What if you run into patrol men?ใกล้จะพลบค่ำอยู่แล้ว ถ้าหน่วยลาดตระเวนพบเจ้าเข้าล่ะ Portrait of a Beauty (2008)
The will to evolve past the ordinary?พลังใจที่จะวิวัฒนาการก้าวผ่านความเป็นคนธรรมดา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The problem is you. You lack the will to change.มันคือตัวคุณต่างหาก คุณไม่มั่นใจที่จะเปลี่ยนมัน The Day the Earth Stood Still (2008)
But it's only on the brink that people find the will to change.แต่เมื่ออยู่ในจุดที่หมิ่นเหม่ คนถึงมีจิตสำนึกที่จะเปลี่ยนตัวเอง The Day the Earth Stood Still (2008)
Ladies and gentlemen, shareholders, let's have a warm Equikrom welcome to the man whose personal vision and will to win has turned this company into the market leader it is today.สุภาพบุรุษและสตรี ผู้ถือหุ้น ขอต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่เอควิครอม ชายผู้มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ Duplicity (2009)
However, this formula does not take into account the human will to live.อย่างไรก็ตาม นี่จะใช้เวลาไม่นาน มีคนอยากจะอยู่ Saw VI (2009)
The will to live.ฉันต้องการรอด Saw VI (2009)
Oh, just leave the toilet seat up, and the immigration people will totally think we're married.อย่าลืมยกฝาชักโครกขึ้นนะ แล้วเจ้าหน้าที่ต่างด้าวก็จะคิดว่าเราแต่งงานกันจริง ๆ Marry Me a Little (2009)
Yeah, someone who will suck his... will to work out of him.ใช่ บางคนอาจจะหัวเสียไปกับพฤติกรรมของเขาก่อน หรือหนีเขาไปเลย Chuck Versus the Suburbs (2009)
And sometimes all it requires is the will to jumpบางทีที่ต้องใช้ก็แค่ใจที่อยากกระโดดจริง Mystery of a Thousand Moons (2009)
I will totally keep your side of the bed warm until you get back.ผมจะยังให้ฝั่งที่คุณนอนยังอุ่น จนกว่าคุณจะกลับมา Killing Your Number (2009)
Trapped like rats, Tokugawa's army lost its will to fight and was defeated.กองทัพโตกุกาว่าเหมือนหนูติดจั่นเลยล่ะ ไม่มีทางต่อสู้และก็พ่ายแพ้ในที่สุด Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
will toChildren surely have their own will to be independent.
will toHe equipped his son with the will to persevere.
will toLeave it to me; I will to it.
will toLike will to like.
will toLosing my daughter has taken away my will to live.
will toShe seldom sings, but I think she will tonight.
will toThe growth rate of the Japanese economy will top 0.7% this year.
will toThe old man lost his will to live.
will toThe old man lost the will to live.
will toThe ship will touch at Yokohama and Kobe.
will toWhat is most important your is your strong will to master English.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebenswille {f} | zäher Lebenswillewill to live | tenacity of life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勤労意欲[きんろういよく, kinrouiyoku] (n) will to work [Add to Longdo]
権力への意志[けんりょくへのいし, kenryokuhenoishi] (exp) (See 力への意志) will to power [Add to Longdo]
権力意志[けんりょくいし, kenryokuishi] (n) the will to power (philosophical concept of Nietzsche) [Add to Longdo]
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P) [Add to Longdo]
精も根も尽き果てる;精も魂も尽き果てる(iK)[せいもこんもつきはてる, seimokonmotsukihateru] (exp,v1) to use up all of one's energy and willpower; to be exhausted (and have no will to go on) [Add to Longdo]
精根尽き果てる[せいこんつきはてる, seikontsukihateru] (v1) to use up all of one's energy and willpower; to be exhausted (and have no will to go on) [Add to Longdo]
戦意喪失[せんいそうしつ, sen'isoushitsu] (n,vs) lose one's fighting spirit; lose the will to fight; lose heart [Add to Longdo]
闘志[とうし, toushi] (n) fighting spirit; (will to) fight; (P) [Add to Longdo]
闘志満々;闘志満満[とうしまんまん(uK), toushimanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) brimming with fighting spirit; being strong in the will to fight; burning with combativeness [Add to Longdo]
力への意志[ちからへのいし, chikarahenoishi] (exp) will to power [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斗志[dòu zhì, ㄉㄡˋ ㄓˋ, / ] will to fight [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top