Search result for

wildlife

(39 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wildlife-, *wildlife*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wildlife[N] สัตว์ป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wildlife(ไวดฺ'ไลฟฺ) n. สัตว์ป่า, Syn. game

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wildlife สัตว์ป่า
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดทด แทนกันได้ ในความหมายทั่วไป สัตว์ป่าคือสัตว์มีกระดูกสันหลัง ตลอดจนแมลงหรือแมงทุกชนิดที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ และอาศัยอยู่อย่างเสรีทั้งในน้ำหรือบนบก ปราศจากการควบคุมและการเลี้ยงดูจากมนุษย์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สัตว์ป่าคุ้มครอง และ สัตว์ป่าสงวน [สิ่งแวดล้อม]
Wildlife conservationการอนุรักษ์สัตว์ป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wildlife conservationการอนุรักษ์สัตว์ป่า [TU Subject Heading]
Wildlife filmsภาพยนตร์ชีวิตสัตว์ป่า [TU Subject Heading]
Wildlife Gate ด่านตรวจสัตว์ป่า
ด่านตรวจสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า [สิ่งแวดล้อม]
Wildlife managementการจัดการสัตว์ป่า [TU Subject Heading]
Wildlife Management การจัดการสัตว์ป่า
การนำเอาหลักวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของสัตว์ป่ามาประยุกต์ในการดำเนินการ จัดการกับสัตว์ป่าในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อให้สัตว์ป่าในท้องที่นั้นๆ สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ มนุษย์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ วิชาการ และการพักผ่อนหย่อนใจให้มากที่สุด และให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอตลอดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด [สิ่งแวดล้อม]
Wildlife photographersนักถ่ายภาพสัตว์ป่า [TU Subject Heading]
Wildlife photographyการถ่ายภาพสัตว์ป่า [TU Subject Heading]
Wildlife Preservation สัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าที่หายากและอาจจะสูญพันธุ์ หรือกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และตามที่จะกำหนด โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ปัจจุบันมีกำหนดไว้ 15 ชนิด ได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ กูปรีหรือโคไพร ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมันหรือเนื้อสมัน เสียงผาหรือเยืองหรือกูรำหรือโครำ กวางผา นกแต้วแล้วท้องดำ นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้งหม้อ พะยูนหรือหมูน้ำ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What is she, a walking wildlife encyclopedia?คุณเป็น... สารานุกรมเคลื่อนที่รึ Babylon A.D. (2008)
World Wildlife Fund, Greenpeace,พวกเขาขายเนื้อปลาโลมา และวาฬในนั้นแหละ The Cove (2009)
Ten years after the 2009 outbreak, vampiric wildlife wandering into the sunlight has become the number one cause of forest fires throughout the nation.10 ปีหลังเหตุระบาด 2009 สัตว์ป่าที่ติดเชื้อแวมไพร์ และได้โดนแสงอาืทิตย์ เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่ทำให้เกิดไฟป่า Daybreakers (2009)
The total national wildlife feeding ban has not deterred people from venturing...ไม่สามารถบังคับได้ ผู้คนต่างพากันเพิกเฉย ทั้งหน่วยบ้านและธุรกิจ ทั่วทั้งเมือง Daybreakers (2009)
No sign of any wildlife.ไม่มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต Faith (2010)
You are from the Wildlife Advisory Board, right? Finn Haugan?คุณมาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาพันธุ์สัตว์ป่าใช่มั้ยครับ ฟินน์ โฮแกน Trollhunter (2010)
We have interviewed him before. Aren't you from the Wildlife board?เราเคยสัมภาษณ์เขามาก่อนแล้ว คุณมาจากกรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าใช่มั้ยครับ Trollhunter (2010)
Finn Haugan from the Wildlife Board examines whether it was the same ...ฟินน์ โฮแกน จากคณะกรรมการที่ปรึกษาพันธุ์สัตว์ป่า กล่าวว่า Trollhunter (2010)
In connection with the global warming, there has been some change ... concerningourfauna,our flora, with wildlife ...ภาวะโลกร้อนอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กับวงจรชีวิตของสัตว์ กับพืชพรรณท้องถิ่น และป่าไม้ Trollhunter (2010)
Isn't that what they do to the wildlife in your country?ในประเทศของพวกคุณใช่ไหม? Girl's Best Friend (2011)
I mean, between the wildlife and the Sixers, there's a lot of ways to die in this jungle.# ไปซะ เจ้าแมงมุม # # ไป, ไป, ไป # Bylaw (2011)
With the perimeter down, there's nothing to keep the local wildlife away.รั้วไฟฟ้าเสีย เราก็ไม่มีอะไร จะป้องกันไอ้พวกตัวข้างนอก ไปเตรียมตัวไป Nightfall (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wildlifeIt has been estimated that, as a result of the destruction, fifty species of wildlife are disappearing from the earth each day.
wildlifeThe area is notable for its scenery and wildlife.
wildlifeThe organization plays a principal role in wildlife conservation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์[N] Wildlife fund Thailand, See also: WFT, Example: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชพรรณแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับทุนสนับสนุนโดยการบริจาคของประชาชน องค์กร และหน่วยงานธุรกิจ มาโดยตลอด, Thai definition: หน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตว์ป่า[n. exp.] (sat pā) EN: wild animal ; wildlife   FR: animal sauvage [m] ; espèce sauvage [f] ; faune sauvage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WILDLIFE    W AY1 L D L AY2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wildlife    (n) (w ai1 l d l ai f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Naturpark {m}wildlife park [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
禁漁区;禁猟区[きんりょうく, kinryouku] (n) game preserve; wildlife sanctuary [Add to Longdo]
鳥獣[ちょうじゅう, choujuu] (n) birds and wild animals; wildlife; (P) [Add to Longdo]
鳥獣保護区[ちょうじゅうほごく, choujuuhogoku] (n) wildlife sanctuary; protection area for birds and wild animals [Add to Longdo]
鳥獣保護区域[ちょうじゅうほごくいき, choujuuhogokuiki] (n) wildlife protection area [Add to Longdo]
野生生物[やせいせいぶつ, yaseiseibutsu] (n) wildlife [Add to Longdo]
野生動物保護団体[やせいどうぶつほごだんたい, yaseidoubutsuhogodantai] (n) wildlife protection organization (organisation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  wildlife
      n 1: all living things (except people) that are undomesticated;
           "chemicals could kill all the wildlife"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top