Search result for

wie gesagt

(52 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wie gesagt-, *wie gesagt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wie gesagt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wie gesagt*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I told you.- Wie gesagtWhen Harry Met Sally... (1989)
As said!Wie gesagtLa Petite Mort II (2014)
But like I said, it was a few years ago in Denver.Aber wie gesagt, es war vor ein paar Jahren in Denver. The Villain (1979)
And like I told Mrs. Foster, I ought to be out there helping Josh.Und wie gesagt, ich sollte Josh da draußen eigentlich helfen. The Prodigals (1980)
As I said, I'm glad you asked me that question.Wie gesagt, ich bin froh, dass Sie mich das gefragt haben. Big Brother (1980)
Well, like I say,it's up to my Board.Wie gesagt, das entscheidet mein Aufsichtsrat. Jobs for the Boys (1980)
I don't want no trouble, and like I say, we'll be moving on.Ich will keinen Ärger, wie gesagt, wir reiten gleich weiter. Tom Horn (1980)
Like I said, we had a lot of people killed.Wie gesagt, es kamen viele Leute um. Tom Horn (1980)
I told you, I have no more to say.Wie gesagt, ich sage nichts dazu. Tom Horn (1980)
Just like I said, sergeant, just three dead Germans.Wie gesagt, Sergeant, nur 3 tote Deutsche. The Big Red One (1980)
Like I said, we've been having problems.Wie gesagt, wir haben zurzeit Probleme. La Cage aux Folles II (1980)
I told you, what we were doing is none of your business.Wie gesagt: Was wir dort taten, geht Sie nichts an. Cruising (1980)
Make yourselves at home.Wie gesagt, fühlt euch wie zu Hause. Loulou (1980)
As I told you, it's been quarantined for three weeks.Wie gesagt, es ist für 3 Wochen in Quarantäne. Smokey and the Bandit II (1980)
But as I said, I didn't understand what he meant.Aber wie gesagt, ich hab's nicht verstanden, was er gemeint hat damit. Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
Like I said, last time he sent me a pair of boots.Wie gesagt eben, da hat er mir das letzte mal ein Paar Stiefel geschickt. Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
It's just as I said, everything's moving too fast for me.Wie gesagt, es geht nur alles ein wenig schnell. The Heartache (1981)
As I was saying, a complete surprise.Wie gesagt, eine absolute Überraschung. The Last Ten Days (1981)
It's like I said, the orders are sealed.Wie gesagt, die Order ist versiegelt. The Pursuit (1981)
I told you I wasn't leaving today until I got some answers.Wie gesagt, ich fahre erst, wenn du mit mir gesprochen hast. The Tempest (1981)
I was telling Mary Ellen, we've been on the lookout for your husband ever since Jason called last night. No sign of him.Wie gesagt, seit Jasons Anruf gestern Abend sind wir auf der Suche nach Ihrem Mann. The Victims (1981)
Very wise of me! But the Ministermay raise no objections, it just needs tact.Aber wie gesagt, vielleicht hat der Minister gar keine Einwände, das ist nur eine Frage des Takts. The Greasy Pole (1981)
If it were a statutory instrument it would have to go before the House, but because it is an administrative order under section seven of the...Wie gesagt, wäre es ein gesetzliches Instrument, würde sie dem Parlament vorgelegt werden müssen, aber es ist eine Verwaltungsverordnung, getroffen unter Absatz 7, Paragraph 3... The Quality of Life (1981)
Well, "Animal Sanctuary", anyway. Nine storeys isn't very much, is it?Wie gesagt, in jedem Fall wird es ein Tierschutzgebiet dort, und neun Stockwerke sind doch wirklich nicht der Rede wert. The Quality of Life (1981)
- I told you, I've got a husband.- Wie gesagt, ich habe einen Mann. Body Heat (1981)
It's like this, I said. - It's fast, it's hot, it's simple. - That's it?Wie gesagt, es ist schnell, heiss und einfach. Body Heat (1981)
For my house on the Ringstrasse as i said.Für mein Haus auf der Linkstraße, wie gesagtEgon Schiele: Excess and Punishment (1980)
You will find it in the Book of Revelation, as I told you.Sie finden es wie gesagt im Buch der Offenbarung. The Final Conflict (1981)
You have nothing to worry about.Also... wie gesagt, Mädels: Hot Bubblegum (1981)
- I told you, it was a great bust.- Wie gesagt, es war eine tolle Razzia. Prince of the City (1981)
I told you.Wie gesagtTarzan the Ape Man (1981)
Like I told, look I'll be back before you can say goodbye Charlie dear.Wie gesagt, ich bin schneller zurück, als du "Leb' wohl, Charlie" sagen kannst. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
- What does "relax" mean?-Wie gesagt, um zu entspannen. Good Day at White Rock (1982)
And as I said before, don't hurry back.Und wie gesagt, kommen Sie nicht zu schnell zurück. Good Day at White Rock (1982)
Anyway, as I was saying, the judge has this county in his pocket.Wie gesagt, der Richter hat den Bezirk unter Kontrolle. No Big Thing (1982)
- I said I don't know 'im. - Well, that's too bad.-Wie gesagt, ich kenne ihn nicht. The Final Verdict (1982)
I've been known to simply throw the first half out.Wie gesagt, was immer den Leuten Vergnügen bereitet. Etched in Steele (1982)
Oh, we explained that Mr. Steele never involves himself directly in a case.Wie gesagt, ist er nie direkt beteiligt. License to Steele (1982)
So, Kathy, the Prime Minister saw fit to invite one into the Cabinet and, well, here one is."Chancengleichheit" Also, wie gesagt, Kathy, aus irgendwelchen Gründen hielt der Premierminister es für geboten, einen ins Kabinett zu holen, na, und dann ist man drin. Equal Opportunities (1982)
Paragraphs 1 and 2 are wrong.Wie gesagt, die Fakten in den Abschnitten Eins und Zwei sind falsch. Equal Opportunities (1982)
Yes, well, as I say, I think that he'll think that it's beautifully... typed.- Ja, wie gesagt, ich finde, er wird finden, das ist fabelhaft getippt. The Challenge (1982)
Like I said, the pay ain't great.Wie gesagt, die Bezahlung ist nicht umwerfend. Cat People (1982)
As I said, diligence and good marks aren't everything.Wie gesagt, Fleiß und gute Noten bedeuten nicht alles im Leben. Fanny and Alexander (1982)
About 12-, 12:30, as I said.So gegen halb eins, wie gesagtThe King of Comedy (1982)
TOBY: But like I said, I need somebody to get it up that road.Aber wie gesagt, erst muss es jemand diese Straße entlang bringen. Diamonds 'n Dust (1983)
That was over 10 years ago, like you said.Das ist über 10 Jahre her, wie gesagtRecipe for Heavy Bread (1983)
Honey, I keep telling you, you gotta grip with your knees.Schatz, wie gesagt, du musst mit den Knien arbeiten. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
- Well, I told you. I like Pitkins.Wie gesagt, ich mag "Pitkins". A Steele at Any Price (1983)
As I said, I'm not a greedy man.Wie gesagt, ich bin bescheiden. A Steele at Any Price (1983)
I told you it was a mistake... and I'll correct it.Wie gesagt, es war ein Fehler. Und ich werde ihn beheben. Scene Steelers (1983)

German-Thai: Longdo Dictionary
wie gesagtอย่างที่เคยกล่าวไว้, See also: sagen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top