ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weilan

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weilan-, *weilan*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา weilan มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *weilan*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Therefore our sometime sister, now our queen, have we, as it were with a defeated joy,Wir haben also unsre weiland Schwester, jetzt unsre Königin, mit unterdrückter Hamlet (1964)
Therefore our sometime sister, now our queen... the imperial jointress to this warlike state... have we, as 'twere with a defeated joy... with one auspicious and one dropping eye... with mirth in funeral and with dirge in marriage... taken to wife.Wir haben also unsre weiland Schwester, jetzt unsre Königin, die Erbin dieses kriegerischen Staats, mit unterdrückter Freude, sozusagen - mit einem heitern, einem nassen Aug, mit Leichenjubel und mit Hochzeitsklage zur Ehe genommen. Hamlet (1990)
What art thou that usurp'st this time of night together with that fair and warlike form in which the majesty of buried Denmark did sometimes march?Wer bist du, der sich dieser Nachtzeit anmaßt, und dieser edlen, kriegerischen Gestalt, worin die Hoheit des begrabnen Dänemark weiland einherging? Hamlet (1996)
Therefore our sometime sister now our queen th' imperial jointress of this warlike state have we as 'twere with a defeated joy with one auspicious and one dropping eye with mirth in funeral and with dirge in marriage in equal scale weighing delight and dole taken to wife.Wir haben also Unsre weiland Schwester, jetzt Unsre Königin, die hohe Witwe und Erbin dieses kriegerischen Staats, mit unterdrückter Freude sozusagen, mit einem heitern, einem nassen Auge, mit Leichenjubel und mit Hochzeitsklage, in gleichen Schalen wägend Leid und Lust, zur Frau genommen. Hamlet (1996)
We all know why we're here. In the last six months, Anthony Stark has created a sword with untold possibilities.Wir sind hier, weilAnthony Stark im letzten halben Jahr ein mächtiges Schwert entwickelthat, aber daraufbesteht, dass es ein Schild sei. Iron Man 2 (2010)
I have conquered this illness, just as I once conquered the enemy whom everyone feared, my brother-in-law, Charles from Burgundy,Ich habe die Krankheit besiegt, wie ich weiland denjenigen besiegte, den alle fürchteten: Meinen Schwager Charles de Bourgogne, Louis XI: Shattered Power (2011)
Good sometime Queen, prepare thee hence for FranceGute weiland, Königin, bereite dich vor, nach Frankreich zu gehen. Richard II (2012)
I was a poor groom of thy stable, king, When thou wert king; Who, with much ado, have gotten leaveIch war ein armer Knecht vom Marstall, König, als du noch König warst, der mit großer Müh endlich erlangt hat, zu schau'n das Antlitz meines weiland gnädigen Herrn. Richard II (2012)
Jesse Weiland, 41. Two tours in 'Nam, '65 and '66.Jesse Weiland, 41. Zweimal in Vietnam, '65 und '66. Bad Country (2014)
Well, I got a Ruger from Weiland's toilet and rushed it through Ballistics.Ich fand eine Ruger bei Weiland und ließ sie untersuchen. Bad Country (2014)
You had a inmate in '75 named Jesse Weiland.1975 hatten Sie mal einen Insassen namens Jesse Weiland. Bad Country (2014)
How come the Weiland brothers is locked up and you ain't?Wieso sitzen die Weiland-Brüder im Knast und du nicht? Bad Country (2014)
Them Weiland boys is locked up?Die Weiland-Brüder sitzen im Knast? Bad Country (2014)
Lynn Weiland.Lynn Weiland. Bad Country (2014)
Our office has overwhelming evidence that Mr. Weiland poses a serious threat to the community.Wir haben eindeutige Beweise, dass Mr. Weiland eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Bad Country (2014)
Thank you, Mr. Weiland, for that.Vielen Dank dafür, Mr. Weiland. Bad Country (2014)
From a budgetary standpoint, I don't see how Mr. Weiland has enough to offer us that would warrant sponsorship or anything of the sort.Aus finanzieller Sicht sehe ich nichts, was uns Mr. Weiland bieten kann, das irgendeine Förderung gewährleistet. Bad Country (2014)
You're hanging it all on Weiland, you're gonna end up hanging yourself, Bud.Du setzt alles auf Weiland und verlierst am Ende alles. Bad Country (2014)
I want Jesse Weiland found.Ich will, dass Jesse WeilanBad Country (2014)
I'll confirm whatever Jesse Weiland has given you in exchange for protection.Für meinen Schutz bestätige ich alles, was Jesse Weiland Ihnen verraten hat. Bad Country (2014)
Your boy Weiland has brought the heat on us big time.Ihr Junge Weiland hat uns die Bullen auf den Hals gehetzt. Bad Country (2014)
I'll handle Weiland.Ich kümmere mich um Weiland. Bad Country (2014)
Therefore our sometime sister, now our Queen, have we, as 'twere, with a defeated joy, with mirth in funeral and with dirge in marriage in equal scale, weighing delight and dole, taken to wife.Wir haben also unsre weiland Schwester, jetzt unsere Königin, mit unterdrückter Freude, sozusagen mit Leichenjubel und mit Hochzeitjammer, in gleichen Schalen wägend Leid und Lust, zur Eh' gewählt. Hamlet (1948)

CMU English Pronouncing Dictionary
WEILAND    W AY1 L AH0 N D

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top