ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watertight

W AO1 T ER0 T AY2 T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watertight-, *watertight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watertight[ADJ] กันน้ำ, See also: ซึ่งน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้, ซึ่งน้ำไม่สามารถเข้าได้, Syn. waterproof
watertight[ADJ] รัดกุม, See also: ไม่มีช่องว่างหรือช่องโหว่, ไม่มีข้อผิดพลาด, กระชับรัดกุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watertight(วอ'เทอะไททฺ) adj. น้ำไม่เข้า,น้ำไม่ซึม,ไม่รั่ว,ทำให้หนีไม่ได้, See also: watertightness n., Syn. firm,fookproof,solid

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, as the water level rises, it spills over the watertight bulkheads... which, unfortunately, don't go any higher than E deck.ขณะระดับน้ำสูงขึ้น มันเอ่อล้นเข้ามาทางหัวเรือที่กันน้ำ ซึ่งไม่สูงขึ้นไปกว่าชั้น-อี Titanic (1997)
- Close the watertight doors.- ปิดประตูกั้นน้ำซะ Titanic (1997)
If we're gonna get into a fight about rendition... it's gotta be the right fight at the right time... and it's gotta be a watertight case, and this ain't it!ถ้าคุณจะขุดเรื่องนี้ คุณต้องดูคู่ต่อสู้_BAR_ ดูจังหวะด้วย Rendition (2007)
Don't you know Father? We have to be on watertight defense.ยังไม่รู้จักคุณพ่อดีเหรอ ท่านจะทำทุกวิถีทางจนถึงที่สุด Episode #1.6 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient   

CMU English Pronouncing Dictionary
WATERTIGHT W AO1 T ER0 T AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watertight (j) wˈɔːtətaɪt (w oo1 t @ t ai t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォータータイト[, uo-ta-taito] (n) watertight [Add to Longdo]
防浸[ぼうしん, boushin] (n) watertight; waterproof [Add to Longdo]
防水[ぼうすい, bousui] (n,vs,adj-no) waterproofing; making watertight; (P) [Add to Longdo]
防水扉[ぼうすいひ, bousuihi] (n) watertight door [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Water-tight \Wa"ter-tight`\, a.
   So tight as to retain, or not to admit, water; not leaky.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watertight
   adj 1: not allowing water to pass in or out
   2: without flaws or loopholes; "an ironclad contract"; "a
     watertight alibi"; "a bulletproof argument" [syn:
     {unassailable}, {unshakable}, {watertight}, {bulletproof}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top