ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wamble

W AA1 M B AH0 L   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wamble-, *wamble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wamble[VI] บิดไปบิดมา, See also: กลิ้งไปกลิ้งมา, ส่ายไปส่ายมา
wamble[VI] วิงเวียน, See also: มึนหัว

CMU English Pronouncing Dictionary
WAMBLE W AA1 M B AH0 L

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wamble \Wam"ble\, v. i. [Cf. Dan. vamle, and vammel squeamish,
   ready to vomit, Icel. v[ae]ma to feel nausea, v[ae]minn
   nauseous.]
   1. To heave; to be disturbed by nausea; -- said of the
    stomach. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To move irregularly to and fro; to roll.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wamble \Wam"ble\, n.
   Disturbance of the stomach; a feeling of nausea. --Holland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wamble
   v 1: move unsteadily or with a weaving or rolling motion [syn:
      {wamble}, {waggle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top