ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vulgarism

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vulgarism-, *vulgarism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vulgarism(n) นิสัยหยาบคาย, See also: ความหยาบคาย, Syn. barbarism, obscenity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vulgarism(วัล'กะริสซึม) n. นิสัยหยาบคาย, ความหยาบคาย, ลักษณะธรรมดา ๆ , คำหยาบ, คำพูดหยาบคาย, Syn. barbarism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vulgarism (n) vˈʌlgərɪzəm (v uh1 l g @ r i z @ m)
vulgarisms (n) vˈʌlgərɪzəmz (v uh1 l g @ r i z @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雅俗混交;雅俗混淆[がぞくこんこう, gazokukonkou] (n) mixture of both culture and vulgarism; mixture of both literary and colloquial (language) [Add to Longdo]
卑語;鄙語[ひご, higo] (n) vulgar expression; vulgarism [Add to Longdo]
卑俗;鄙俗[ひぞく, hizoku] (adj-na, n) vulgarity; vulgarism; vulgar; coarse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vulgarism \Vul"gar*ism\, n. [Cf. F. vulgarisme.]
   [1913 Webster]
   1. Grossness; rudeness; vulgarity.
    [1913 Webster]
 
   2. A vulgar phrase or expression.
    [1913 Webster]
 
       A fastidious taste will find offense in the
       occasional vulgarisms, or what we now call "slang,"
       which not a few of our writers seem to have
       affected.               --Coleridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vulgarism
   n 1: an offensive or indecent word or phrase [syn: {obscenity},
      {smut}, {vulgarism}, {filth}, {dirty word}]
   2: the quality of lacking taste and refinement [syn:
     {coarseness}, {commonness}, {grossness}, {vulgarity},
     {vulgarism}, {raunch}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top