ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vinegary

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vinegary-, *vinegary*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vinegary มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vinegary*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vinegary[ADJ] เปรี้ยว, Syn. sour, vinegarish

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vinegary (j) vˈɪnɪgəriː (v i1 n i g @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
essigähnlichvinegary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vinegary \Vin"e*gar*y\, a.
   Having the nature of vinegar; sour; unamiable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vinegary
   adj 1: tasting or smelling like vinegar [syn: {acetose},
       {acetous}, {vinegary}, {vinegarish}]
   2: having a sour disposition; ill-tempered [syn: {vinegary},
     {vinegarish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top