Search result for

villages

(36 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -villages-, *villages*, village
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Villagesหมู่บ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They have come from the outlying villages in search of food.พวกเขามาจากหมู่บ้านอันห่างไกลเพื่อแสวงหาอาหาร The Labyrinth of Gedref (2008)
Then extend the search to the villages.งั้นก็ขยายการค้นหาออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ The Mark of Nimueh (2008)
Post sentries at all the outlying villages.จัดเวรยามไว้ให้รอบหมู่บ้าน Lancelot (2008)
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ Rambo (2008)
We never had any problems rebuilding this kind of villages.เราไม่เคยมีปัญหาในการสร้างบ้านขี้นมาใหม่ ในหมู่บ้านลักษณะนี้ มาก่อน. Episode #1.9 (2008)
In the dry season, women from local villages dig them with their bare hands.ในหน้าแล้ง,หญิงชาวบ้านต้องขุดบ่อด้วยมือเปล่า Home (2009)
How many villages did you burn down?แกเผาหมู่บ้านไปเท่าไหร่แล้วล่ะ? The Breath (2009)
Outside these few remote villages, most of the population doesn't even know this is going on.มีชาวประมงหลายคนอยู่ที่นั่น พวกเราไปที่หาด ไปดู... The Cove (2009)
Anakin Skywalker battles the enemies in the skies, while Obi-Wan Kenobi frees villages from the grip of vile Separatist leader Wat Tambor.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ต่อสู้กับเหล่าศัตรูเหนือน่านฟ้า ขณะที่โอบีวัน เคโนบีทำการปลดปล่อยหมู่บ้าน จากกำมือของผู้นำฝ่ายแบ่งแยกแสนชั่วร้าย วัต ทัมบอร์ Liberty on Ryloth (2009)
Several villages in our sector have been destroyed, sir.หลายหมู่บ้านในอาณาเขตของเรา ถูกทำลายราบเลยครับ Liberty on Ryloth (2009)
He's a farmer from one of the outlying villages and no-one will recognise him.. จากหมู่บ้านที่ห่างไกล ไม่มีใครจำเค้าได้แน่ๆ The Once and Future Queen (2009)
Re-double your efforts. Send riders to the outlying villages.เพิ่มความพยายามเป็นสองเท่า ส่งออกไปค้าหารอบนอกของอาณาจักร The Sins of the Father (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
villagesAll the villages were beautiful.
villagesIn other words, the attitude of the landowners whose property the line would cross; the desirability of making detours to serve other towns and villages or to connect with other railway lines.
villagesPeople lived in villages.
villagesThe river supplies cities and villages with water.
villagesThe two villages adjoin each other.
villagesToday, people all over the world are moving out of small villages in the country to go and live in big, noisy cities.
villagesTony saw green fields and small, quiet villages.
villagesTowns are larger than villages.
villagesWe came by several small villages on our way here.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำนัน[n.] (kamnan) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; village headman ; village leader ; village elder ; village chief   FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de village [m]
ตำบล[n.] (tambon) EN: tambon ; subdistrict ; group of villages ; locality   FR: tambon [m] ; sous-district [m] ; canton [m] ; groupement de villages [f] ; commune [f] ; localité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VILLAGES    V IH1 L IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
villages    (n) (v i1 l i jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
間切[まぎり, magiri] (n) (obs) (See 村) land division in the Ryukyu Kingdom equivalent to modern villages [Add to Longdo]
郷村[ごうそん, gouson] (n) villages [Add to Longdo]
近郷近在[きんごうきんざい, kingoukinzai] (n) surrounding country; neighboring villages [Add to Longdo]
近在[きんざい, kinzai] (n) neighboring villages; neighbouring villages; suburban districts [Add to Longdo]
近村[きんそん, kinson] (n) neighboring villages [Add to Longdo]
群落[ぐんらく, gunraku] (n) many communities (villages); cluster of plants [Add to Longdo]
市区町村名[しくちょうそんめい, shikuchousonmei] (n) omnibus term for the names of cities, wards, towns or villages [Add to Longdo]
市町村[しちょうそん, shichouson] (n) cities, towns and villages; municipalities; (P) [Add to Longdo]
全村[ぜんそん, zenson] (n) (1) the whole village; (2) all the villages (in an area) [Add to Longdo]
村々[むらむら, muramura] (n) villages [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top