Search result for

vegetates

(129 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vegetates-, *vegetates*, vegetate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vegetates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vegetates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vegetate[VI] อยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร, See also: อยู่นิ่งๆ, ไม่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว, Syn. idle, laze, Ant. labor, work
vegetation[N] พืช, See also: พืชผัก, Syn. plants, shrubs, herbage
vegetation[N] การเติบโตแบบพืชผัก, See also: การมีสภาพแบบพืชผัก
vegetative[ADJ] ซึ่งเจริญเติบโตขึ้นเป็นพืช, See also: เหมือนพืชผัก, Syn. herbaceous, vegetal, verdant
vegetative[ADJ] ซึ่งไม่สามารถพูด คิดหรือเคลื่อนไหวได้ (ทางการแพทย์), See also: ซึ่งเป็นอัมพาต
vegetational[ADJ] เกี่ยวกับพืชผัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vegetation(เวจจิเท'เชิน) n. พืชทั้งหลายในบริเวณหนึ่ง,ชีวิตพืชในบริเวณหนึ่ง,การเจริญเติบโตของพืช,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่จืดชืด., See also: vegetational adj., Syn. plant life
vegetative(เวจจิเท'ทิฟว) adj. เจริญเติบโตเป็นพืช,เจริญเติบโต,เพิ่มขึ้น,เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับอาณาจักรพืช,เกี่ยวกับส่วนของพืชที่ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,ไร้เพศ,เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายที่ไร้ความสำนึกหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ,มีอำนาจทำให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช,อยู

English-Thai: Nontri Dictionary
vegetate(vi) เติบโต,อยู่เฉยๆ,งอก,แพร่พันธุ์
vegetation(n) ผักหญ้า,พืชพันธุ์,พันธุ์ไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
somatic cell; vegetative cellเซลล์ไม่เกี่ยวกับเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stage, vegetativeสภาพผัก (ผู้ป่วย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, vegetative nervousระบบประสาทอิสระ [มีความหมายเหมือนกับ system, autonomic nervous (ANS)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asexual reproduction; vegetative reproductionการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative reproduction; asexual reproductionการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative stageสภาพผัก (ผู้ป่วย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative stageสภาพผัก (ผู้ป่วย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetationสิ่งงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetationพืชพรรณ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative๑. -เติบโตคล้ายผัก๒. -ทำงานนอกบังคับจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative cell; somatic cellเซลล์ไม่เกี่ยวกับเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative growthการเติบโตไม่อาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative nervous systemระบบประสาทอิสระ [มีความหมายเหมือนกับ system, autonomic nervous (ANS)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative organอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vegetation mappingการทำแผนที่พรรณพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since 1945, 17% of the planet's vegetated surface has been irreversibly degraded.ตั้งแต่ปี 1945 17 % ของพืชพรรณบนผิวโลก กำลังเสียหายอย่างหนัก Quantum of Solace (2008)
Palm Springs is another desert city with tropical vegetation and lush golf courses.ปาล์มสปริงเป็นเมืองทะเลทรายอีกแห่ง ที่มีพืชพรรณเขตร้อน และสนามกอล์ฟเขียวชอุ่ม Home (2009)
Vegetation, water, air...พืชผัก , น้ำ , อากาศ... Air: Part 3 (2009)
All right, it doesn't look like there's much vegetation around the gate, so you may have to widen your search.เอาล่ะ มันคงไม่น่าจะ มีพืชผัก อยู่รอบ ๆ เกท ดังนั่น คุณน่าจะออกไปสำรวจรอบกว้าง Justice (2009)
- he's been in a persistent vegetative stateเขาอยู่ในภาวะนี้ Hungry Man (2009)
It means there won't be much vegetation.มันหมายถึง ที่นั่นไม่มีพืชอยู่เลย Light (2009)
Decerebrate rigidity. Vegetative disturbance.ความไม่ยืดหยุ่นภายในเส้นสมอง ร่างกายหยุดนิ่งราวกับผัก Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Seem to be in some type of vegetative tranceดูเหมือนจะมีอาการอัมพาต The Box (2010)
Of vegetative trance before death.อาการอัมพาตบางอย่างก่อนที่จะตาย The Box (2010)
MRI and transesophageal echo reveal no swelling, no masses, no vegetation, no sign of anything.ผลMRIกับEchoผ่านท่ออาหาร ออกมาว่าไม่มีการบวม ไม่มีก้อน ไม่มีเม็ดอะไร ไม่วี่แววอะไรเลย Out of the Chute (2011)
But here's the vegetation is flourishedเเต่ว่าทำไมถึง ต้นใหญ่อย่างนี้นะ A Chinese Ghost Story (2011)
Pamela was raped, and now she has a lot of brain damage that has left her in a near vegetative state.พาเมล่าถูกข่มขืนและตอนนี้ สมองเธอได้รับความเสียหายอย่างมาก นั่นทำให้เธอ เกือบอยู่ในสภาพเจ้าหญิงนิทรา  ()
So I combed the area for weeks, until I found some discolored vegetation.ดังนั้นฉันเลยค้นหาในพื้นที่อย่างละเอียด เป็นอาทิตย์ จนฉันพบพันธุ์ไม้มีสีไม่เสมอกันบางชนิด The Future in the Past (2012)
"persistent vegetative," but I don't believe that." อัมพาตถาวร " แต่ฉันไม่เชื่อค่ะ Eye to Eye (2013)
Gertrude's been in a persistent vegetative state for 16 years.เกิร์ธรู้ดนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรามา16ปีแล้วค่ะ Pac-Man Fever (2013)
Before trees, the tallest vegetation was only about waist-high.ก่อนที่ต้นไม้พืชที่สูงที่สุดคือ เพียงประมาณเอวสูง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
His brain waves are flat and he's persistent vegetative.(เสียงหมอ) Billy มีอาการ โคม่าแบบตื่นตัว Deep Throat (1993)
Ask him his name. ...Granger's condition could only be described as vegetative. What did he say?แยกกันสืบเสาะค้นหา ส่วนโธมัส แกรนเจอร์ นั้นก็นอนแน่นิ่งเป็นผักอยู่ จากเรื่องทั้งหมด ทั้งสองได้ข้อสรุปว่านี่เป็นปัญหาไก่กับไข่ Primer (2004)
It's, uh, specifically engineered to control aquatic vegetation in the canals.มันเกิดจากการควบคุมวิศวกรรมของพืชนํ้าในลำคลอง Lost Son (2004)
The vast majority of it is north of the equator, and most of the vegetation is north of the equator.ส่วนใหญ่จะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร พืชพันธ์ส่วนมากอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร An Inconvenient Truth (2006)
A number of very reputable scientists have said that one factor of air pollution is oxides of nitrogen from decaying vegetation.นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากหลายท่าน ได้บอกว่าปัจจัยหนึ่งของมลพิษทางอากาศ คือออกไซด์ของไนโตรเจนจากพืชที่เน่าเปื่อย An Inconvenient Truth (2006)
This vegetation will help us find where he hangs out.เศษใบไม้จะช่วยเราหาว่าเขาอยู่แถวไหน Rio (2006)
Get me a sample on that vegetation ASAP!เก็บผลตรวจของพื้นบ้าน ส่งให้ผมทันทีนะ Transformers (2007)
Not Susan's affair and raging nymphomania but your lack of vegetation.ไม่ใช่เพราะเรื่องงานของซูซาน หรืออารมณ์รุนแรงเกินเหตุนั่นหรอก แต่มันเพราะเธอเบื่อพวกใบเขียวมากกว่า Music and Lyrics (2007)
You know, the cacti... ...vegetation, that kind of thing.พวกคุณรู้นะ ต้นกระบองเพชร พืชพันธุ์ ประเภทนั้น Crazy Handful of Nothin' (2008)
There are clouds due east, which could mean a body of water, vegetation... so, food and shelter.มีเมฆฝนทางทิศตะวันออก นั่นหมายถึง น่าจะมีน้ำ ต้นไม้ อาหาร แล้วก็ที่พัก Episode #2.5 (2008)
Troy, why don't we take advantage of the vegetation?Troy, warum nutzen wir die Vegetation nicht zu unserem Vorteil? The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
No minerals, no water, no vegetation.Keine Mineralien, kein Wasser, keine Vegetation. The Mystery of the Third Planet (1981)
No minerals, no water, no vegetation.Keine Mineralien, kein Wasser, keine Vegetation. The Mystery of the Third Planet (1981)
As if in the embrace of a luxurious vegetation.Als ob uns diese verschwenderische Vegetation umarmen würde. Emmanuelle IV (1984)
The foliage in fully developed state of growth.SEKTOR 1 VEGETATION NORMAL Laubwerk voll entwickelt. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
Minimal vegetation. Temperature 39.4.Kaum Vegetation, Temperatur 39,4. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
Sector 3, sub-tropical vegetation.Sektor 3, subtropische Vegetation. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
Now, our tests indicate the planet's surface... without considerably more vegetation or some animals, simply too barren to support life.Die Planetenoberfläche ist, ohne Vegetation oder Tiere, zu karg, um Leben zu fördern. The Cage (1986)
To help you reclaim the planet's surface, our zoological gardens will furnish a variety of plant life.Um auf diesem Planeten leben zu können, wird unser Zoo Ihnen eine Vegetation geben. The Cage (1986)
Yeah. Vegetation, well...Die Vegetation stammt, auf den ersten Blick, aus dem Mesozoikum. Down by Law (1986)
But sensors show no life readings. Not even vegetation.Aber es gibt dort kein Leben, nicht einmal Vegetation. Datalore (1988)
A vegetation graph.Die Steuerung der Vegetation. Home Soil (1988)
Our sensors show no signs of life forms. Virtually no vegetation.Die Sensoren zeigen... keine Lebensformen, kaum Vegetation. Skin of Evil (1988)
No sign of water, vegetation, artificial structures.Keine Spuren von Wasser, Vegetation oder künstlichen Strukturen. The Survivors (1989)
The structure is located at the centre of the vegetation, sir.Die Struktur befindet sich inmitten eines Vegetationsgebietes. The Survivors (1989)
I am what doctors call "persistent vegetative", a vegetable.Die Ärzte nennen mich "persistent vegetativ". Ich bin wie eine Pflanze. Reversal of Fortune (1990)
There is no vegetation, no insects, not even soil bacteria.Es gab keine Vegetation, keine Insekten mehr, nicht mal Bakterien. Silicon Avatar (1991)
Greetings, Lisa. Excellent crop of decorative growth.Exzellente Ausbeute an Dekorationsvegetation. Coneheads (1993)
His brain waves are flat and he's persistent vegetative.Seine Gehirnwellen verlaufen flach, er ist aufs Vegetative reduziert. Pilot (1993)
There's a whole new quadrant full of new plant life to explore.Ein ganzer neuer Quadrant voller unbekannter Vegetation ist zu erforschen. A Man Alone (1993)
The eighth planet is L-Class, covered with deciduous vegetation, unexplored, with no evidence of any civilizations.Der achte Planet gehört zur L-Klasse, er ist von laubartiger Vegetation bedeckt, unerforscht, und ohne Hinweise auf irgendwelche Zivilisationen. The Chase (1993)
I detect vegetative life, a primitive lichen in a fossilized sea bed.Es gibt dort vegetatives Leben, eine primitive Flechte auf dem fossilen Meeresboden. The Chase (1993)
But vegetative, and very much alive.Aber vegetativ und sehr lebendig. The Alternate (1994)
Yeah, that could mean that it's in an area where the vegetation kinda grows quickly.Vielleicht liegt sie in diesem feuchten Gebiet, wo die Vegetation sehr üppig ist. Forgotten Silver (1995)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืช[N] vegetation, See also: plant, Syn. พืชพันธุ์, Example: เขาวางแผนทำเกษตรหลายๆ อย่างในพื้นที่เดียวกัน เช่น ปลูกพืชผสมผสาน ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำแปลงหญ้า ฯลฯ, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป, พรรณไม้ที่งอกอยู่ตามที่ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พืช[n.] (pheūt) EN: plant ; vegetation ; flora   FR: plante [f] ; végétal [m] ; flore [f] ; végétation [f]
พฤกษชาติ[n.] (phreuksachāt) EN: tree ; plant ; vegetable ; flora   FR: flore [f] ; végétation [f]
รกชัฏ[adj.] (rokchat) EN: overgrown ; dense ; impenetrable   FR: envahi par la végétation ; impénétrable ; touffu

CMU English Pronouncing Dictionary
VEGETATE    V EH1 JH AH0 T EY2 T
VEGETATION    V EH2 JH AH0 T EY1 SH AH0 N
VEGETATIVE    V EH2 JH AH0 T EY1 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vegetate    (v) (v e1 jh i t ei t)
vegetated    (v) (v e1 jh i t ei t i d)
vegetates    (v) (v e1 jh i t ei t s)
vegetating    (v) (v e1 jh i t ei t i ng)
vegetation    (n) (v e2 jh i t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
植物[zhí wù, ㄓˊ ˋ, ] botanical; plant; vegetation, #3,357 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] luxuriance of vegetation, #14,944 [Add to Longdo]
草木[cǎo mù, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ, ] grasslands and forests; vegetation; flora, #25,555 [Add to Longdo]
苍生[cāng shēng, ㄘㄤ ㄕㄥ, / ] (area where) vegetation grows; the common people, #38,448 [Add to Longdo]
繁茂[fán mào, ㄈㄢˊ ㄇㄠˋ, ] exuberant; luxuriant; lush and flourishing (vegetation); rank growth, #42,823 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] abundant, luxuriant vegetation, #90,321 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] dense vegetation; sieve, #96,732 [Add to Longdo]
坐吃享福[zuò chī xiǎng fú, ㄗㄨㄛˋ ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, / ] vegetative existence; to consume passively without doing anything useful [Add to Longdo]
蔼蔼[ǎi ǎi, ㄞˇ ㄞˇ, / ] luxuriant (vegetation) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewuchs {m}fouling; vegetation [Add to Longdo]
Bodenvegetation {f}groundcover [Add to Longdo]
Vegetation {f}vegetation [Add to Longdo]
dahinvegetieren; rumhängento vegetate; to veg out [Add to Longdo]
vegetativ {adv}vegetatively [Add to Longdo]
vegetativvegetal [Add to Longdo]
vegetieren; (wie eine Pflanze) wachsen | vegetierend | vegetiert | vegetiertto vegetate | vegetating | vegetates | vegetated [Add to Longdo]
Vagotonie {f}; Verschiebung des vegetativen Gleichgewichts [med.]vagotonia [Add to Longdo]
Wachkoma {n} [med.]persistent vegetative state [Add to Longdo]
neurovegetativ {adj} [med.]neurovegetative [Add to Longdo]
vegetativ {adj}; das autonome Nervensystem betreffend [med.]vegetative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養器官[えいようきかん, eiyoukikan] (n) vegetative organ [Add to Longdo]
栄養生殖[えいようせいしょく, eiyouseishoku] (n) vegetative reproduction [Add to Longdo]
[くん, kun] (n) (1) pleasant smell; aroma; fragrance; scent; (2) pleasant-smelling vegetation [Add to Longdo]
枯らす[からす, karasu] (v5s,vt) to let dry; to kill (vegetation); to season (lumber) [Add to Longdo]
植生[しょくせい, shokusei] (n) vegetation [Add to Longdo]
植生図[しょくせいず, shokuseizu] (n) vegetation map [Add to Longdo]
植生帯[しょくせいたい, shokuseitai] (n) vegetation zone [Add to Longdo]
植物[しょくぶつ, shokubutsu] (n) plant; vegetation; (P) [Add to Longdo]
植物状態[しょくぶつじょうたい, shokubutsujoutai] (n,adj-no) vegetative state [Add to Longdo]
植物人間[しょくぶつにんげん, shokubutsuningen] (n) (sens) human vegetable (i.e. someone in a vegetative state) [Add to Longdo]
植物性[しょくぶつせい, shokubutsusei] (n,adj-no) botanical; vegetable; vegetal; vegetative [Add to Longdo]
草木[くさき(P);そうもく(P), kusaki (P); soumoku (P)] (n) plants; vegetation; (P) [Add to Longdo]
踏み分ける[ふみわける, fumiwakeru] (v1,vt) to push through (i.e. a crowd, vegetation, etc.) [Add to Longdo]
平年[へいねん, heinen] (n-adv,n) (1) non-leap year; (2) normal year (esp. as pertains to weather patterns, vegetative growth, harvest yields, etc.); (P) [Add to Longdo]
万緑一紅[ばんりょくいっこう, banryokuikkou] (n) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men [Add to Longdo]
万緑叢中紅一点[ばんりょくそうちゅうこういってん, banryokusouchuukouitten] (exp) (arch) (See 万緑一紅) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men [Add to Longdo]
鬱然[うつぜん, utsuzen] (adj-t,adv-to) (1) dense (vegetation); thick; (2) prominent; popular; (3) gloomy (mood) [Add to Longdo]
藹々;藹藹[あいあい, aiai] (adj-t,adv-to) (1) (See 和気藹々) harmonious; peaceful; congenial; (2) luxuriant (vegetation) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
自律神経[じりつしんけい, jiritsushinkei] vegetatives_Nervensystem [Add to Longdo]
草木[そうもく, soumoku] Pflanzen, Vegetation [Add to Longdo]
草木[そうもく, soumoku] Pflanzen, Vegetation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top