Search result for

uric

(55 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uric-, *uric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uric acid[N] กรดยูริก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uric acidสารประกอบชนิดหนึ่ง ที่พบในปัสสาวะและพบเป็นรูปเกลือในข้อต่อของคนที่เป็นโรคเก๊าท์
auricle(ออ'ริเคิล) n. ใบหู,หัวใจห้องบน, กระดูกคล้ายใบหู,หูหัวใจ (auricular appendage) -auricled adj. (pinna, atrium)
auricular(ออริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหูหรือโสตประสาท,คล้ายใบหู,เกี่ยวกับหูหัวใจ
auriculate(ออริค'คิวเลท) adj. คล้ายใบหู, มีส่วนที่คล้ายใบหู (shaped like an ear)
hyperuricemiaภาวะกรดยูริคในเลือดสูง
mercuric(เมอคิว'ริค) adj. เกี่ยวกับปรอท (มี2วาเลนซี)
purpuric rashเป็นจ้ำเลือด
zurich(ซู'ริค) n. เมืองซูริคของสวิสเซอร์แลนด์

English-Thai: Nontri Dictionary
auricle(n) ใบหู,หัวใจห้องบน
auricular(adj) เกี่ยวกับหู,เกี่ยวกับโสตประสาท
sulphuric(adj) เกี่ยวกับกำมะถัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uric acid; lithic acidกรดยูริก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uric; urinary-ปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricacidaemia; hyperuricaemia; hyperuricemia; uricacidemia; uricaemia; uricemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricacidemia; hyperuricaemia; hyperuricemia; uricacidaemia; uricaemia; uricemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricaciduria; hyperuricuria; uricosuria๑. ปัสสาวะมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricaemia; hyperuricaemia; hyperuricemia; uricacidaemia; uricacidemia; uricemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricemia; hyperuricaemia; hyperuricemia; uricacidaemia; uricacidemia; uricaemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricocholiaน้ำดีมีกรดยูริก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricolysisการสลายกรดยูริกหรือยูเรต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uricolytic-สลายกรดยูริกหรือยูเรต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uric acidกรดยูริก [TU Subject Heading]
uric acidกรดยูริก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งสูตรเคมีคือ C5H4O3N4 พบในเลือดและน้ำปัสสาวะของสัตว์ที่กินเนื้อ  สำหรับคนถ้ามีกรดนี้เกิดขึ้นมากและขับถ่ายไม่ทันจะสะสมตามข้อ เกิดอาการปวดซึ่งเรียกว่า โรคเกาต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
URICA (Computer system)ยูริกา (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On further analysis of Strahm's fingerprints, it was found that the uric acid levels were inconsistent for an individual with an active epidural metabolism.มีการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับลายนิ้วมือ ของสตรัม และเราพบว่า กรดยูริกที่เหลืออยู่ มันไม่ตรงกัน พูดง่ายๆ ? Saw VI (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือยูเรต[N] urate, See also: uric acid salt, Thai definition: เกลือของกรดยูริก, Notes: (วิทยาศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอฟซี ซูริก[TM] (Ēf.Sī. Sūrik) EN: Zurich   FR: FC Zurich [m]
กับดักหนู[n. exp.] (kapdak nū) FR: souricière [f] ; piège à souris [m] ; ratière [f] ; piège à rats [m]
ก้อย[n.] (køi) EN: little finger   FR: auriculaire [m] ; petit doigt [m]
กรดกำมะถัน[n. exp.] (krot kammathan) EN: sulphuric acid = sulfuric acid (Am.)   FR: acide sulfurique [m]
กรดปัสสาวะ[n. exp.] (krot patsāwa) EN: uric acid   
กรดสัลฟิวริก[n. exp.] (krot salfiūrik) EN: sulfuric acid   FR: acide sulfurique [m]
ลูกหนู[n. exp.] (lūk nū) FR: souriceau [m]
นิ้วก้อย[n.] (niū køi) EN: little finger   FR: auriculaire [m] ; petit doigt [m]
โสต[adj.] (sōt) EN: auricular ; aural   FR: auriculaire
ซูริก[n. prop.] (Sūrik ) EN: Zurich   FR: Zurich

CMU English Pronouncing Dictionary
URIC    Y ER1 IH0 K
URICH    Y ER1 IH0 K
URICK    Y ER1 R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uric    (j) (y u@1 r i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たも;タモ[, tamo ; tamo] (n) (See ヤチダモ) Japanese ash (Fraxinus mandshurica var. japonica) [Add to Longdo]
アカプリッチオ[, akapuricchio] (n) a capriccio (ita [Add to Longdo]
ウェスタンキングラス[, uesutankingurasu] (n) Western king wrasse (Coris auricularis) [Add to Longdo]
エクリチュール[, ekurichu-ru] (n) literature (fre [Add to Longdo]
カスミチョウチョウウオ[, kasumichouchouuo] (n) pyramid butterflyfish (Hemitaurichthys polylepis) [Add to Longdo]
カスミチョウチョウウオ属[カスミチョウチョウウオぞく, kasumichouchouuo zoku] (n) Hemitaurichthys (genus of tropical butterflyfish in the family Chaetodontidae) [Add to Longdo]
カプリッチオ(P);カプリチオ[, kapuricchio (P); kapurichio] (n) capriccio (ita [Add to Longdo]
クロム酸混液[クロムさんこんえき, kuromu sankon'eki] (n) potassium dichromate-sulfuric acid solution [Add to Longdo]
グリッチ[, guricchi] (n) {comp} glitch [Add to Longdo]
スリカータ;スリカタ[, surika-ta ; surikata] (n) suricate (species of meerkat, Suricata suricatta) (lat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリッチ[ぐりっち, guricchi] glitch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pyrotritartaric \Pyr`o*tri`tar*tar"ic\, a. [Pyro- + tri- +
   tartaric.] (Chem.)
   Designating an acid which is more commonly called {uric}
   acid.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uric \U"ric\, a. [Gr. ? urine: cf. F. urique. See {Urine}.]
   (Physiol. Chem.)
   Of or pertaining to urine; obtained from urine; as, uric
   acid.
   [1913 Webster]
 
   {Uric acid}, a crystalline body, present in small quantity in
    the urine of man and most mammals. Combined in the form of
    urate of ammonia, it is the chief constituent of the urine
    of birds and reptiles, forming the white part. Traces of
    it are also found in the various organs of the body. It is
    likewise a common constituent, either as the free acid or
    as a urate, of urinary or renal calculi and of the
    so-called gouty concretions. From acid urines, uric acid
    is frequently deposited, on standing in a cool place, in
    the form of a reddish yellow sediment, nearly always
    crystalline. Chemically, it is composed of carbon,
    hydrogen, nitrogen, and oxygen, {C5H4N4O3}, and by
    decomposition yields urea, among other products. It can be
    made synthetically by heating together urea and glycocoll.
    It was formerly called also {lithic acid}, in allusion to
    its occurrence in stone, or calculus.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uric
   adj 1: in or relating to or obtained from urine; "uric acid"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top