ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unnerve

AH0 N ER1 V   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unnerve-, *unnerve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unnerve[ADJ] ทำให้ตกใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unnerve(อันเนิร์ฟว') vt. ทำให้เสียขวัญ,ทำให้ย่อท้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
unnerve(vt) ทำให้ประสาทเสีย,ทำให้ตกใจ,ทำให้เสียขวัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd be a little unnerved myself.ถ้าผมเห็นอย่างนั้นผมคงประสาทไปเลย In the Mouth of Madness (1994)
He did unnerve me, I must say.ฉันต้องบอกว่า ฉันเองก็ขวัญเสียเหมือนกัน Anna and the King (1999)
And now he's here today to unnerve me so that when orrin comes to town, I will blow it.เขามาที่นี่เพื่อยั่วผม เมื่อออรินมาผมจะได้ทำพลาด ตั้งใจอย่างนั้นใช่มั้ย - บอกมาซิว่าตั้งใจอย่างนั้น I Heart Huckabees (2004)
It's the eyes, I reckon. They unnerve some folk.ฉันยังจดจำสายตาที่อ่อนโยนของมันได้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
The radish incident has rattled and unnerved Chi Soo.แม้แต่ในโลกธุรกิจ ข่าวลือเกี่ยวกับคุณชิซู และหัวผักกาดดองก็แพร่สะพัดไปทั่ว Flower Boy Ramyun Shop (2011)
Because I might unnerve him unnecessarily.เพราะฉันอาจจะทำให้เขาตื่นกลัว โดยไม่จำเป็น State of Independence (2012)
Jack seems to have the ability to unnerve her.แจ็คดูเหมือนจะทำให้ เธอหัวเสียได้ Control (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNNERVE    AH0 N ER1 V
UNNERVED    AH0 N N ER1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unnerve    (v) ˌʌnnˈɜːʴv (uh2 n n @@1 v)
unnerved    (v) ˌʌnnˈɜːʴvd (uh2 n n @@1 v d)
unnerves    (v) ˌʌnnˈɜːʴvz (uh2 n n @@1 v z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unnerve \Un*nerve"\, v. t. [1st pref. un- + nerve.]
   To deprive of nerve, force, or strength; to weaken; to
   enfeeble; as, to unnerve the arm.
   [1913 Webster]
 
      Unequal match'd, . . .
      The unnerved father falls.        --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unnerve
   v 1: disturb the composure of [syn: {faze}, {unnerve},
      {enervate}, {unsettle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top