ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不信者

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不信者-, *不信者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
不信者[ふしんじゃ, fushinja] (n) unbeliever [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This faith cannot have a misbeliever or a kind heart leading it, and I have done what I have done to ensure...[JA] この信仰は不信者や― 優しさを持つ者には 勤まらん... Riddick (2013)
Unbeliever, they will go to hell.[CN] 不信者下地狱 Religulous (2008)
Between the unfaithful and the elect[CN] 不信者与受拣者之间的区别 Augustine of Hippo (1972)
Oh, and, by the way, arshad, "strive hard against the unbelievers"...[CN] 所以顺便说一句 艾尔沙德 好好打击不信者 The Infidel (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top