ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unaided

AH0 N EY1 D AH0 D   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unaided-, *unaided*, unaid, unaide
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unaided[ADJ] ไม่ได้รับการช่วยเหลือ, See also: ไม่มีใครช่วย, Syn. helpless, unfortified

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who's ever fled to Thy protection, implored Thy help, and sought Thy intercession was left unaided.โอ้ พรหมจารีมารีอา ผู้โอบอ้อมอารี แต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่เคยได้ยินเลยว่า ผู้ที่มาพึ่งท่าน มาขอความช่วยเหลือ Loving Annabelle (2006)
Unaided, three days.ไม่ได้มีใครช่วย, สามวัน The Sunshine State (2008)
I cannot take the city unaided.ข้ายึดเมืองไม่ได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
You do understand that if you are to prove yourself worthy of the throne, you must complete this task alone and unaided?เจ้าเข้าใจใช่มั๊ยว่า \ เจ้าจะเหมาะกับราชบัลลังค์หรือไม่ เจ้าต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ ด้วยตัวเจ้าเอง และห้ามได้รับการช่วยเหลือ The Eye of the Phoenix (2010)
The task must be completed alone and unaided.งานนี้ต้องทำคนเดียว และห้ามมีการช่วยเหลือ The Eye of the Phoenix (2010)
Of all the planets visible to the unaided eyes of the ancients,ของดาวเคราะห์ทั้งหมด ที่มองเห็นได้ เพื่อดวงตาลำพังของโบราณ The Clean Room (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNAIDED    AH0 N EY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unaided    (j) ˈʌnˈɛɪdɪd (uh1 n ei1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
純粋想起[じゅんすいそうき, junsuisouki] (n) unaided recall [Add to Longdo]
単身[たんしん, tanshin] (n-adv,n-t) alone; unaided; away from home; (P) [Add to Longdo]
独り歩き(P);一人歩き;ひとり歩き[ひとりあるき, hitoriaruki] (n,vs) walking alone; walking unaided; going alone; standing on one's own; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unaided \Unaided\
   See {aided}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unaided
   adj 1: carried out without aid or assistance; "his first unaided
       walk through the park"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top