หรือคุณหมายถึง trüst?
Search result for

truest

(15 entries)
(0.0737 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truest-, *truest*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are my royal council and truest friends.นี่คือเสนาบดี และเพื่อนแท้ของข้า The Man in the Iron Mask (1998)
Sayuri, the truest story you know.ซายูริ เรื่องจริงที่สุดที่คุณรู้ Memoirs of a Geisha (2005)
But love in its truest sense is not based on feelings but a determination to show thoughtful actions even when there seems to be no reward.แต่ความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความรู้สึก แต่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะใส่ใจ แม้ในยามที่ไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทน Fireproof (2008)
When Gorlois died, I lost the truest friend I ever had.เมื่อกอร์โลอิสตาย ข้าสูญเสียเพื่อนแท้ที่สุดที่ข้าเคยมี To Kill the King (2008)
In the truest sense of the word.ในความจริงที่สุด ของความหมายของคำนั้น Air: Part 1 (2009)
The truest love.รักแท้ได้ Riding in Town Cars with Boys (2011)
beast versus beast in their truest form.สัตว์ต่อสู้กับสัตว์ในร่างที่แท้จริง The Ties That Blind (2012)
So now, I'm going to grant you freedom... in the truest sense of the word.ดังนั้นตอนนี้ ข้าจะมอบอิสรภาพ... ที่แท้จริงให้กับเจ้า Don't Fear the Scott (2012)
- I am the truest repairman.ชายคนนี้คือความเสื่อมเสีย Introduction to Finality (2012)
You are the truest person I know in life, but you are not an actress.คุณเป็นคนที่เปรียบมิได้ ฉันรู้ว่าในชีวิต แต่คุณไม่ได้เป็นนักแสดง The Invisible Woman (2013)
We cannot turn from truest nature.เราไม่สามารถเปลี่ยนธรรมชาติของเรา Separate Paths (2013)
The heart of the truest believer.หัวใจของู้ที่มีความเชื่อ The Heart of the Truest Believer (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUEST    T R UW1 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truest    (j) (t r uu1 i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 True \True\ (tr[udd]), a. [Compar. {Truer} (tr[udd]"[~e]r);
   superl. {Truest}.] [OE. trewe, AS. tre['o]we faithful, true,
   from tre['o]w fidelity, faith, troth; akin to OFries. triuwe,
   adj., treuwa, n., OS. triuwi, adj., trewa, n., D. trouw, adj.
   & n., G. treu, adj., treue, n., OHG. gitriuwi, adj., triuwa,
   n., Icel. tryggr, adj., Dan. tro, adj. & n., Sw. trogen,
   adj., tro, n., Goth. triggws, adj., triggwa, n., trauan to
   trust, OPruss druwis faith. Cf. {Trow}, {Trust}, {Truth}.]
   [1913 Webster]
   1. Conformable to fact; in accordance with the actual state
    of things; correct; not false, erroneous, inaccurate, or
    the like; as, a true relation or narration; a true
    history; a declaration is true when it states the facts.
    [1913 Webster]
 
   2. Right to precision; conformable to a rule or pattern;
    exact; accurate; as, a true copy; a true likeness of the
    original.
    [1913 Webster]
 
       Making his eye, foot, and hand keep true time. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Steady in adhering to friends, to promises, to a prince,
    or the like; unwavering; faithful; loyal; not false,
    fickle, or perfidious; as, a true friend; a wife true to
    her husband; an officer true to his charge.
    [1913 Webster]
 
       Thy so true,
       So faithful, love unequaled.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Dare to be true: nothing can need a lie. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. Actual; not counterfeit, adulterated, or pretended;
    genuine; pure; real; as, true balsam; true love of
    country; a true Christian.
    [1913 Webster]
 
       The true light which lighteth every man that cometh
       into the world.            --John i. 9.
    [1913 Webster]
 
       True ease in writing comes from art, not chance.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) Genuine; real; not deviating from the essential
    characters of a class; as, a lizard is a true reptile; a
    whale is a true, but not a typical, mammal.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: True is sometimes used elliptically for It is true.
      [1913 Webster]
 
   {Out of true}, varying from correct mechanical form,
    alignment, adjustment, etc.; -- said of a wall that is not
    perpendicular, of a wheel whose circumference is not in
    the same plane, and the like. [Colloq.]
 
   {A true bill} (Law), a bill of indictment which is returned
    by the grand jury so indorsed, signifying that the charges
    to be true.
 
   {True time}. See under {Time}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top