ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

truculency

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truculency-, *truculency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truculency[N] ความโหดร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
truculency(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truculency    (n) trˈʌkjulənsiː (t r uh1 k y u l @ n s ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truculence \Tru"cu*lence\, Truculency \Tru"cu*len*cy\, n. [L.
   truculentia.]
   The quality or state of being truculent; savageness of
   manners; ferociousness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 truculency
   n 1: obstreperous and defiant aggressiveness [syn: {truculence},
      {truculency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top