ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

truculent

T R AH1 K Y AH0 L AH0 N T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truculent-, *truculent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truculent[ADJ] โหดร้าย
truculent[ADJ] รุนแรง
truculent[ADJ] โหดร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
truculent(ทรัค'คิวเลินทฺ) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,ทารุณ,ก้าวร้าว,หยาบคาย,ห้าวหาญ,รุนแรง., See also: truculently adv., Syn. barbarous

English-Thai: Nontri Dictionary
truculent(adj) ดุร้าย,ก้าวร้าว,ห้าวหาญ,ตึงตัง

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUCULENT    T R AH1 K Y AH0 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truculent    (j) trˈʌkjulənt (t r uh1 k y u l @ n t)
truculently    (a) trˈʌkjuləntliː (t r uh1 k y u l @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truculent \Tru"cu*lent\, a. [L. truculentus, fr. trux, gen.
   trucis, wild, fierce: cf. F. truculent.]
   1. Fierce; savage; ferocious; barbarous; as, the truculent
    inhabitants of Scythia. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. Cruel; destructive; ruthless.
    [1913 Webster]
 
       More or less truculent plagues.    --Harvey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 truculent
   adj 1: defiantly aggressive; "a truculent speech against the new
       government"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top