Search result for

trillion

(30 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trillion-, *trillion*
English-Thai: Longdo Dictionary
trillion(n ) ล้านล้าน (อเมริกัน) หรือ ล้านล้านล้าน (อังกฤษสมัยเก่า) , http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trillion[N] เลขเต็มที่ตามด้วยจำนวน 0 12 ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trillion(ธริล'เอิน) n. เลขเต็มจำนวนที่ตามด้วย'0'12ตัว (ในอเมริกาและฝรั่งเศส) หรือเลข13ตำแหน่ง,เลขเต็มจำนวนที่ตามด้วย "0"18ตัวหรือเลข19ตำแหน่ง (ในอังกฤษและฝรั่งเศส) adj. เกี่ยวกับจำนวนดังกล่าว., See also: trillionth n.,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
trillion(n) ล้านล้าน(อเมริกันและฝรั่งเศส),ล้านของล้านล้าน(อังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trillion cubic feet (1012)ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต, ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On a day where they had managed to increase their imports by one trillion Won, and were sent to the Blue House, the founder of this company instead of receiving a medal said,แต่ละวันสามารถบริหารจัดการ เพิ่มมูลค่าการนำเข้าได้ถึงแสนล้านวอน และได้ถูกส่งไปยังบลูเฮ้าส์ , ผู้ก่อตั้งของ บริษัทนี้แทนที่จะรับเหรียญกลับพูดว่า *บลูเฮ้าส์ คือ ทำเนียบขาวเกาหลี Episode #1.1 (2009)
Beautiful in a trillion different ways...งดงาม ใน หลายๆแบบนี่... The End (2009)
That's because their brains have close to a billion neurons, and a trillion synapses.นี่มันอะไร? เครื่องทำคาปูชิโน อะไร? นั่นมันไม่ใช่ G-Force (2009)
If you don't, I'll smash it... into a million, trillion little pieces.ไม่ยังงั้นฉันจะทำให้มันเละ เป็นโจ๊กอาม่าค้างปี MacGruber (2010)
When converted to money, it was a 2 trillion Won's worth national secret smuggle run caseเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเงินจำนวนสองพันล้านวอน มันเป็นความลับระดับชาติ The Man from Nowhere (2010)
When you count up all the stars that are out there, those billions, trillions, even more Earthlike planets offer an enormous number of throws of the dice.เมื่อคุณนับดาวทั้งหมดที่มีออกมี พันล้านเหล่าล้านล้านแม้ ดาวเคราะห์คล้ายโลกมากขึ้น มีจำนวนมหาศาลของโยนลูกเต๋า Are We Alone? (2010)
IT'S A STRIKE OF INCREDIBLE POWER. TRILLIONS OF STARS HURTLE PAST ONE ANOTHERและช้าเรากำลังปิด ในวิธีการทำงาน Beyond the Darkness (2010)
Out of the molecules, we get more complex shapes, from a strand of DNA Up to the 7,000 trillion, trillion atoms that form a human body.เราได้รับรูปทรงที่ซับซ้อน มากขึ้นจากเส้นใยของ ดีเอนเอ สูงถึง 7,000 ล้านล้านล้านล้านอะตอม รูปแบบที่ร่างกายมนุษย์ What Are We Really Made Of? (2010)
Now they raise the power -- one more notch on the way up to 7 trillion volts.และพยายามที่จะ จับสายตาของฮิกส์ ตอนนี้พวกเขาเพิ่มอำนาจ What Are We Really Made Of? (2010)
At full power, it can channel 7 trillion electron volts, making it by far the highest energy particle accelerator ever made.เครื่องเร่งอนุภาคพลังงาน สูงที่สุดเท่าที่เคยทำมา ระดับพลังงานที่สูงขึ้นของ เอลแอชสี ผลิตชนขนาดใหญ่ ที่ปะทุออกอนุภาคขนาดใหญ่มากขึ้น What Are We Really Made Of? (2010)
Most of these things only lived for a trillionth of a second themself.ซ้อนลงนี้ จากอนุภาคเหล่านี้ชั่วคราว What Are We Really Made Of? (2010)
[Construction Amount: 90 Trillion Won] [Tax:[งบประมาณการพัฒนา: เก้าหมื่นล้านวอน] [ภาษีมูลค่าเพิ่ม : Episode #1.13 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trillionHow does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?

CMU English Pronouncing Dictionary
TRILLION    T R IH1 L Y AH0 N
TRILLIONS    T R IH1 L Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trillion    (n) (t r i1 l i@ n)
trillions    (n) (t r i1 l i@ n z)
trillionth    (n) (t r i1 l i@ n th)
trillionths    (n) (t r i1 l i@ n th s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trillion {f} | Trillionen {pl}trillion [Br.]; quintillion [Am.] | trillions [Br.]; quintillions [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一兆[いっちょう, icchou] (n) 1,000,000,000,000; one trillion; one billion (obs. British) [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) (See 兆し) sign; omen; indication; portent; (num) (2) 10^12; 1,000,000,000,000; trillion (American); (obs) billion (British); (P) [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) 10^20; 100,000,000,000,000,000,000; hundred quintillion (American); (obs) hundred trillion (British) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trillion \Tril"lion\, n. [F. trillion, formed from the pref.
   tri- in imitation of million a million. Cf. {Billion}.]
   According to the French notation, which is used upon the
   Continent generally and in the United States, the number
   expressed by a unit with twelve ciphers annexed; a million
   millions; according to the English notation, the number
   produced by involving a million to the third power, or the
   number represented by a unit with eighteen ciphers annexed.
   See the Note under {Numeration}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trillion
   adj 1: one quintillion in Great Britain
   2: one million million in the United States
   n 1: a very large indefinite number (usually hyperbole); "there
      were millions of flies" [syn: {million}, {billion},
      {trillion}, {zillion}, {jillion}, {gazillion}]
   2: the number that is represented as a one followed by 18 zeros;
     "in England they call a quintillion a trillion" [syn:
     {trillion}, {one million million million}]
   3: the number that is represented as a one followed by 12 zeros;
     "in England they call a trillion a billion" [syn: {trillion},
     {one million million}, {1000000000000}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top