Search result for

transpire

(27 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transpire-, *transpire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transpire[VI] ปรากฏ, See also: ปล่อยออกมา, เปิดเผย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transpire(แทรนซไพ'เออะ) vi. ปรากฎ,เกิดขึ้น,บังเกิด,ปล่อยออกมา,หนีออกมา,เปิดเผย,รั้วไหล. vt. ปล่อยออกมา,ระเหย,รั่วไหล., See also: transpirable adj. transpiration n. transpiratory adj., Syn. emerge,arise

English-Thai: Nontri Dictionary
transpire(vi) รั่วไหล,ระเหย,กลายเป็นไอ,เกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It transpires we have no H on either typewriter.เราไม่มีระบบจัดการฐานข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีเครื่องพิมพ์ดีด The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Whatever may have transpired between us,อะไรก็ตาม อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเรา Gone with the Will (2009)
if something illegal transpires during the adoption process, the court nullifies it, the child gets returned to the closest blood relative.ระหว่างขั้นตอนการรับเลี้ยงดู คำสั่งศาลก็ไม่มีผลบังคับใช้ เด็กจะถูกนำกลับไปสู่ญาติ ที่มีความใกล้ชิดทางสายเลือดมากที่สุด ฮ่า... Cradle to Grave (2009)
Somehow, he heard about the scene that just transpired,ยังไงก็ตาม เขาได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว The Kids Are Not All Right (2011)
Everything has transpired exactly as I planned.ทุกอย่างได้เกิดขึ้นเหมือนที่ข้าได้วางแผนไว้ Altar of Mortis (2011)
It's said you can still hear and see what transpires around you.มีคนบอกว่า เจ้ายังคงได้ยินและเห็น สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเจ้า Thor (2011)
I never knew exactly what had transpired between my dad and Larissa.ฉันไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้น ระหว่างพ่อกับลาริสซ่า The Great Unknown (2013)
It appears little of what actually transpired found its way into your textbooks.มันได้กลายไปอยู่ ในหนังสือเรียนของคุณแล้ว Blood Moon (2013)
Well, Charlotte believes she's been made fully aware of the truth about the bombing of Grayson Global, and my role in what transpired.คือ ชาล็อตเชื่อว่า เธอรู้ความจริงทั้งหมดแล้ว เกี่ยวกับการระเบิิดเกรย์สัน โกลบอล Control (2013)
It later transpired that I'd said none of this out loud. So, in fact...มันคงสายไปที่ผมจะบอกว่า ผมไม่ควรพูดมันออกไปเลย งั้น.. The Sign of Three (2014)
I just wanted to make sure that you were okay after all that transpired.ฉันอยากแน่ใจ ว่าคุณโอเค หลังจากเรื่องทั้งหมด Renaissance (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transpireIt transpired that fire was caused by a careless smoker.
transpireThere is nothing new transpired since I wrote you last.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหงื่อออก[v.] (mī ngeūa øk) EN: sweat ; perspire   FR: transpirer
เหงื่อออก[v.] (ngeūa øk) EN: sweat ; perspire   FR: transpirer ; suer

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSPIRE    T R AE0 N S P AY1 ER0
TRANSPIRED    T R AE0 N S P AY1 ER0 D
TRANSPIRES    T R AE0 N S P AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transpire    (v) (t r a1 n s p ai1 @ r)
transpired    (v) (t r a1 n s p ai1 @ d)
transpires    (v) (t r a1 n s p ai1 @ z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transpire \Tran*spire"\, v. i. [imp. & p. p. {Transpired}; p.
   pr. & vb. n. {Transpiring}.] [F. transpirer; L. trans across,
   through + spirare to breathe. See {Spirit}.]
   1. (Physiol.) To pass off in the form of vapor or insensible
    perspiration; to exhale.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) To evaporate from living cells.
    [1913 Webster]
 
   3. To escape from secrecy; to become public; as, the
    proceedings of the council soon transpired.
    [1913 Webster]
 
       The story of Paulina's and Maximilian's mutual
       attachment had transpired through many of the
       travelers.              --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   4. To happen or come to pass; to occur.
    [1913 Webster]
 
   Note: This sense of the word, which is of comparatively
      recent introduction, is common in the United States,
      especially in the language of conversation and of
      newspaper writers, and is used to some extent in
      England. Its use, however, is censured by critics of
      both countries.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transpire \Tran*spire"\, v. t.
   1. (Physiol.) To excrete through the skin; to give off in the
    form of vapor; to exhale; to perspire.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) To evaporate (moisture) from living cells.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transpire
   v 1: pass through the tissue or substance or its pores or
      interstices, as of gas [syn: {transpire}, {transpirate}]
   2: exude water vapor; "plants transpire"
   3: come to light; become known; "It transpired that she had
     worked as spy in East Germany"
   4: come about, happen, or occur; "Several important events
     transpired last week"
   5: give off (water) through the skin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top