ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trade name

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trade name-, *trade name*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trade name[N] ชื่อทางการค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trade namen. ชื่อการค้า,ชื่อสินค้า,ชื่อร้านค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
TRADE trade name(n) ชื่อสินค้า,ชื่อการค้า,ชื่อร้านค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trade nameชื่อทางการค้า, ยี่ห้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
BST trade name Posilac is being used in more than a quarter of the dairy herds in the United States according to Monsanto.ตามข้อมูลของมอนซานโต (ข่าวไอทีเอ็น อังกฤษ) BST หรือที่มีชื่อการค้าว่า โพซิแลค เป็นฮอร์โมนที่ใช้ใน การเลี้ยงวัวโคนมถึงหนึ่งในสี่ของสหรัฐอเมริกา The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อตราสินค้า[n. exp.] (cheū trā sinkhā) EN: brandname ; trade name   FR: nom de marque [m]
ตราสินค้า[n. exp.] (trā sinkhā) EN: brand ; brand name ; trade name   FR: marque [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋号;家号[やごう, yagou] (n) (1) name of store; trade name; (2) stage name (e.g. of actor) [Add to Longdo]
商号[しょうごう, shougou] (n) firm name; trade name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trade name \Trade name\
   1.
    (a) The name by which an article is called among traders,
      etc.; as, tin spirits is a common trade name in the
      dyeing industry for various solutions of tin salts.
    (b) An invented or arbitrary adopted name given by a
      manufacturer or merchant to an article to distinguish
      it as produced or sold by him.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. The name or style under which a concern or firm does
    business. This name becomes a part of the good will of a
    business; it is not protected by the registration acts,
    but a qualified common-law protection against its misuse
    exists, analogous to that existing in the case of
    trade-marks.
    [Webster 1913 Suppl.] Tradeoff

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trade name
   n 1: a name given to a product or service [syn: {trade name},
      {brand name}, {brand}, {marque}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top