Search result for

tourism

(49 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tourism-, *tourism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tourism[N] การท่องเที่ยว
tourism[N] ธุรกิจท่องเที่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tourism(ทัว'ริสซึม) n. การท่องเที่ยว,กิจการท่องเที่ยว,อาชีพรับรองการท่องเที่ยว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tourismอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Tourism and city planningอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับผังเมือง [TU Subject Heading]
Tourism Working Groupคณะทำงานว่าด้วยการท่องเที่ยว (ในกรอบความร่วมมือของ APEC) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sardine tourism!ตะลอนทัวร์ เมืองซาร์ดีน.. ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Bosses want more bodies on the carjackers. Mayor's coming down hard, too many headlines. Bad for tourism.ผู้ใหญ่อยากได้ตัวโจรปล้นรถเพิ่ม ผู้ว่าฯ กดดันมาหนัก Bullet Proof (2010)
We have increased tourism 22%,เราเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ได้ร้อยละ 22 The San Lorenzo Job (2010)
Most of the people who live there are retired or have moved there for a slower pace and now work in the tourism industry.ส่วนใหญ่ของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเกษียนแล้ว หรือไปอยู่ที่นั่นเพื่อชีวิตไม่รีบเร่ง และอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Out of the Light (2011)
When this gets out, it's gonna kill tourism.เมื่อมันออกมา, มันจะฆ่านักท่องเที่ยว Out of the Light (2011)
Yeah it's uh, a tourism Fae, he needed directions. Oh...ใช่ นักท่องเที่ยวเฟ มาถามทาง Fae-nted Love (2012)
Mayor's office was all over us, the press had the island in a panic, said we were affecting tourism.สำนักงานนายกเทศมนตรีตามจี้ก้นเรา สื่อทำให้ทั้งเกาะคลุ้มคลั่ง Ha'alele (2012)
They still get a little tourism off the highway.ยังมีนักท่องเที่ยว เข้ามาอยู่บ้าง Red Letter Day (2013)
Too many folks go missing, tourism drops, so we heal them with a little vamp blood, erase their memory, send them on their way, no muss, no fuss.คนหายมากเกินไป การท่องเที่ยวก็จะหยุด ดังนั้นพวกเราจึงรักษาพวกเขา ด้วยเลือดเล้กน้อยจากแวมไพร์ ลบความทรงจำของพวกเขา ส่งพวกเขาไปตามทางของพวกเขา House of the Rising Son (2013)
This is terribly exciting. I was too exhausted to do much tourism the first time.น่าตื่นเต้นจริงๆ ครั้งแรกแม่ เหนื่อยเกินไป ที่จะเที่ยวชมสถานที่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
I mean, look, we rebranded the city, we got the new tourism program, we got the new high-speed rail line to Central City.คือ ฉั้นหมายความว่า พวกเรากู้เมืองขึ้นมาใหม่ พวกเราได้โปรแกรมท่องเที่ยวใหม่ พวกเราได้ รางความเร็วสูงไปยัง เมืองเซนทรัลซิตี้(เมืองที่แฟลชอยู่) Green Arrow (2015)
Good, because my tourism, you know, income is down slightly. We...ดี เพราะว่าการท่องเที่ยวของเรา รู้มั้ยว่ารายได้เข้าประเทศมันลดลงไปมาก เรา.. Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tourismEnglish is useful in diplomacy and tourism.
tourismFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
tourismTourism generated many new jobs.
tourismTourism is important to the economy of my country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การท่องเที่ยว[N] tourism, Example: แหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศไทยมาจากการท่องเที่ยว, Thai definition: ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว
ธุรกิจท่องเที่ยว[N] tourism, Syn. ธุรกิจการท่องเที่ยว, Example: ปีหน้าคาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัว
แหล่งท่องเที่ยว[N] tourist attraction, See also: tourism location, Syn. สถานที่ท่องเที่ยว, Example: พื้นที่ชายทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตรของจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดระยอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
จิตวิทยาการบริการ[n. exp.] (jittawitthayā kān børikān) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure   
การท่องเที่ยว[n.] (kān thøngthīo) EN: tourism ; touring ; travel   FR: tourisme [m] ; voyage [m]
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์[n. exp.] (kān thøngthīo choēng anurak) EN: ecotourism ; conservation tourism   FR: écotourisme [m]
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล [n. exp.] (kān thøngthīo choēng anurak thāng thalē) EN: marine ecotourism   
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)[org.] (Kān Thøngthīo Haeng Prathēt Thai) EN: The Tourism Authority of Thailand (TAT)   FR: Office national du tourisme de Thaïlande (TAT) [m]
เครื่องบินใบพัดขนาดเล็ก[n. exp.] (khreūangbin bai phat khanāt lek) FR: avion de tourisme [m] ; petit avion [m]
เครื่องบินเล็ก[n. exp.] (khreūangbin lek) FR: avion de tourisme [m] ; petit avion [m]
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว[n. exp.] (kotmāi kīokap kān thøngthīo) EN: tourism laws   
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[org.] (Krasūang Kān Thøngthīo lae Kīlā) EN: Ministry of Tourism and Sports   FR: ministère du Tourisme et des Sports [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOURISM    T UH1 R IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tourism    (n) (t u@1 r i z @ m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tourismus[ทัว-ริส-มุส] (n) |der, nur Sg.| การท่องเที่ยว , See also: S. der Fremdenverkehr,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tourismus {m}; Fremdenverkehr {m}tourism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコツーリズム[, ekotsu-rizumu] (n) ecotourism [Add to Longdo]
ツーリズム[, tsu-rizumu] (n) tourism [Add to Longdo]
マスツーリズム[, masutsu-rizumu] (n) mass tourism [Add to Longdo]
観光協会[かんこうきょうかい, kankoukyoukai] (n) tourism association; tourist association; tourism bureau [Add to Longdo]
観光産業[かんこうさんぎょう, kankousangyou] (n) tourism industry; tourist industry [Add to Longdo]
国交省[こっこうしょう, kokkoushou] (n) (abbr) (See 国土交通省) Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism [Add to Longdo]
国土交通省[こくどこうつうしょう, kokudokoutsuushou] (n) Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism [Add to Longdo]
文化観光省[ぶんかかんこうしょう, bunkakankoushou] (n) Minister for Culture and Tourism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旅游业[lǚ yóu yè, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄧㄝˋ, / ] tourism industry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tourism
      n 1: the business of providing services to tourists; "Tourism is
           a major business in Bermuda" [syn: {tourism}, {touristry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top