Search result for

tossing

(29 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tossing-, *tossing*, toss
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're tossing a tree?ต้นไม้ เรากำลังโยนต้นไม้ Made of Honor (2008)
I'm not saying I don't want to throw a hump into her, but i have a feeling it'd be like tossing a hotdog down a hallway.ผมไม่ได้บอกนะว่าผมไม่อยาก มีเซ็กส์กับเธอ แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเหมือน การโยนฮ๊อทด็อกไปตามทางเดิน I Agree, It Wasn't Funny (2009)
And if there's anything on that list That involved, demeaning, fruity hair tossing, I'm cutting it!และถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับสะบัดผม หรือลดเกียรติศักดิ์ศรี ฉันจะตัดมันทิ้ง! Hairography (2009)
Question is, what was he tossing?คำถามคือ เขาทิ้งอะไร? Out of Time (2009)
Just tossing' back a little vino and gossiping.- โอ้ ก็กลับมา ดื่มไวน์กับนินทาหน่อยน่ะ The Coffee Cup (2009)
I was tossing kids into Dumpsters.ผมจับคนอื่นทุ่มถังขยะ Journey to Regionals (2010)
I just found it on the floor and ran into you on the way to tossing it in the trash.ฉันไปเจอมันตกบนพื้น มันไปตกที่เธอตอนฉัน กำลังจะขว้างลงถังขยะพอดี Special Education (2010)
WILL: Look, I'm not tossing the baby out with the bathwater here.ครูไม่ได้โยนเด็กทารกไว้ในอ่างอาบน้ำซักหน่อย Never Been Kissed (2010)
Feel like tossing it over?รู้สึกเหมือนว่าจะ "ปฏิเสธ" ? The Sacrifice (2010)
So you'd rather spend the rest of your summer tossing broken plaster in a dumpster?ก็เลยจะใช้เวลาทั้งซัมเมอร์ที่เหลือ โยนแผ่นปูนแตกลงถังขยะเหรอ Salt Meets Wound (2011)
And nobody would even notice a fisherman tossing chum into the water.และไม่มีใครจะแจ้งให้ชาวประมงทราบ โยนเพื่อนสนิทลงไปในน้ำ Big Sea (2011)
You're tossing everything you bought for dad. Where is he?แม่โยนทุกอย่างที่ซื้อมาให้พ่อทิ้งไป พ่ออยู่ไหนคะ? Save the Date (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tossingShe is tossing and turning in bed.
tossingWe saw the boat tossing on the storm sea.

CMU English Pronouncing Dictionary
TOSSING    T AO1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tossing    (v) (t o1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
っぽい(P);ぽい[, ppoi (P); poi] (suf,adj-i) (1) (col) -ish; -like; (n) (2) (ぽい only) (on-mim) (See ぽいと) tossing something out; throwing something away; (P) [Add to Longdo]
ポイと;ぽいと[, poi to ; poito] (adv) (on-mim) carelessly (throwing, tossing, etc.); nonchalantly [Add to Longdo]
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away [Add to Longdo]
七転八倒;七顛八倒[しちてんばっとう;しってんばっとう, shichitenbattou ; shittenbattou] (n,vs) tossing oneself about in great pain; writhing in agony [Add to Longdo]
寝相が悪い[ねぞうがわるい, nezougawarui] (exp,adj-i) (See 寝相がいい) tossing and turning while asleep [Add to Longdo]
投げ与える[なげあたえる, nageataeru] (v1) to give by tossing or throwing [Add to Longdo]
胴上げ(P);胴揚げ[どうあげ, douage] (n,vs) lifting a person high (in celebration); tossing someone into the air; carrying someone on shoulders; (P) [Add to Longdo]
品玉[しなだま, shinadama] (n) (1) tossing several items into the air and attempting to catch them all (form of street performance); (2) sleight of hand; magic [Add to Longdo]
翻弄(P);飜弄[ほんろう, honrou] (n,vs) (1) trifling with; toying with; playing with; making sport of; making fun of; leading around by the nose; (2) tossing about (a ship); (P) [Add to Longdo]
輾転;展転;転輾(iK)[てんてん, tenten] (n,vs) (1) rolling about; (2) (See 輾転反側) tossing and turning (in bed); jactitation; jactation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] tossing of billows [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toss \Toss\, v. t. [imp. & p. p. {Tossed} ; (less properly
   {Tost} ); p. pr. & vb. n. {Tossing}.] [ W. tosiaw, tosio, to
   jerk, toss, snatch, tosa quick jerk, a toss, a snatch. ]
   1. To throw with the hand; especially, to throw with the palm
    of the hand upward, or to throw upward; as, to toss a
    ball.
    [1913 Webster]
 
   2. To lift or throw up with a sudden or violent motion; as,
    to toss the head.
    [1913 Webster]
 
       He tossed his arm aloft, and proudly told me,
       He would not stay.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to rise and fall; as, a ship tossed on the waves
    in a storm.
    [1913 Webster]
 
       We being exceedingly tossed with a tempest. --Act
                          xxvii. 18.
    [1913 Webster]
 
   4. To agitate; to make restless.
    [1913 Webster]
 
       Calm region once,
       And full of peace, now tossed and turbulent.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, to try; to harass.
    [1913 Webster]
 
       Whom devils fly, thus is he tossed of men.
                          --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   6. To keep in play; to tumble over; as, to spend four years
    in tossing the rules of grammar. [Obs.] --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   {To toss off},
    (a) to drink hastily.
    (b) to accomplish easily or quickly.
    (c) to say in an offhand manner; as, to toss off a
      comment.
    (d) to masturbate; -- British slang.
 
   {To toss the cars}.See under Oar, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tossing \Toss"ing\, n.
   1. The act of throwing upward; a rising and falling suddenly;
    a rolling and tumbling.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining)
    (a) A process which consists in washing ores by violent
      agitation in water, in order to separate the lighter
      or earthy particles; -- called also {tozing}, and
      {treloobing}, in Cornwall. --Pryce.
    (b) A process for refining tin by dropping it through the
      air while melted.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top