หรือคุณหมายถึง toßed?
Search result for

tossed

(17 entries)
(0.0515 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tossed-, *tossed*, toss, tosse
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've been tossed. This is totally nuts.คุณเพิ่งโดนโยนออกมา นี่มันบ้าจริงๆ The Itch (2008)
She's tossed me a million times before.ก่อนหน้านี้เธอโยนฉันออกมา เป็นล้านครั้งแล้ว The Itch (2008)
I was tossed into a bus with blacked-out windows and 20 people I wasn't allowed to speak to.ผมถูกโยนขึ้นไปบนรถบัส ทางหน้าต่างดำมืด และ 20 คน ที่ไม่ถูกอนุญาติให้พูดถึง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You get beat up, you get tossed around, but, well, you're always standing there in the end.พ่อโดนอัดโดนเบียดไปมา สุดท้ายพ่อก็จะลุกขึ้นยืนได้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I tossed my roach.ฉันทิ้งกัญชาของฉัน Pineapple Express (2008)
[ Loris Narrating ] Lina and Doon tied their hope to a rock... and tossed it down toward the city.ลิน่า กับ ดูน ผูกความหวังของเขาไว้กับก้อนหิน แล้วโยนมันลงไปในเมือง City of Ember (2008)
You trying to get tossed into the nuthouse?ใใใใใใใใใ The Beginning of the End (2008)
Really, if I... even if I just tossed it right here, he's not gonna get it?จริงเหรอ แม้นแต่ถ้าผมโยนไปใกล้ๆ มันจะไม่ยอมไปเก็บเชียวรึ Hachi: A Dog's Tale (2009)
We'd get tossed for telling.พวกเราจะโดนปลด ถ้าพูด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We tossed out anything where the product was known or already on the market.เราค่อยๆ ตัดเอาบริษัทที่ไม่น่ารู้เรื่อง เกี่ยวกับสินค้าตัวนี้ออกไป Duplicity (2009)
"Sam tossed his gigantic darks into the machine."แซมยัดผ้าสีทึมกองใหญ่ใส่ในเครื่องซักผ้า" The Monster at the End of This Book (2009)
Three and a half. That was it. I tossed the rest.บุหรี่ 3 ตัวครึ่งแค่นั้นNที่เหลือฉันโยนมันทิ้งไปแล้ว Breakage (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tossedThe boy tossed about all night.

CMU English Pronouncing Dictionary
TOSSED    T AO1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tossed    (v) (t o1 s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
投げ文[なげぶみ, nagebumi] (n) (love) letter tossed into a home [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toss \Toss\, v. t. [imp. & p. p. {Tossed} ; (less properly
   {Tost} ); p. pr. & vb. n. {Tossing}.] [ W. tosiaw, tosio, to
   jerk, toss, snatch, tosa quick jerk, a toss, a snatch. ]
   1. To throw with the hand; especially, to throw with the palm
    of the hand upward, or to throw upward; as, to toss a
    ball.
    [1913 Webster]
 
   2. To lift or throw up with a sudden or violent motion; as,
    to toss the head.
    [1913 Webster]
 
       He tossed his arm aloft, and proudly told me,
       He would not stay.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to rise and fall; as, a ship tossed on the waves
    in a storm.
    [1913 Webster]
 
       We being exceedingly tossed with a tempest. --Act
                          xxvii. 18.
    [1913 Webster]
 
   4. To agitate; to make restless.
    [1913 Webster]
 
       Calm region once,
       And full of peace, now tossed and turbulent.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, to try; to harass.
    [1913 Webster]
 
       Whom devils fly, thus is he tossed of men.
                          --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   6. To keep in play; to tumble over; as, to spend four years
    in tossing the rules of grammar. [Obs.] --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   {To toss off},
    (a) to drink hastily.
    (b) to accomplish easily or quickly.
    (c) to say in an offhand manner; as, to toss off a
      comment.
    (d) to masturbate; -- British slang.
 
   {To toss the cars}.See under Oar, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top