หรือคุณหมายถึง top-dreß?
Search result for

top-dress

(8 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -top-dress-, *top-dress*, top-dres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
top-dress[VT] ใส่ปุ๋ย, Syn. fertilize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
top-dress(ทอพ'เดรส) vt. ใส่ปุ๋ยที่ผิวพื้นดิน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
top-dress    (v) - (t o1 p - d r e s)
top-dressed    (v) - (t o1 p - d r e s t)
top-dresses    (v) - (t o1 p - d r e s i z)
top-dressing    (v) - (t o1 p - d r e s i ng)
top-dressings    (n) - (t o1 p - d r e s i ng z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Top-dress \Top"-dress`\, v. t. [imp. & p. p. {Top-dressed}; p.
     pr. & vb. n. {Top-dressing}.]
     To apply a surface dressing of manureto,as land.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top