Search result for

toga

(37 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toga-, *toga*
Possible hiragana form: とが
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toga[N] เสื้อคลุมหลวมยุคโรมันโบราณ, See also: เสื้อคลุมสวมเมื่อประกอบพิธี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toga(โท'กะ) n. เสื้อคลุมหลวมของประชาชนชาวโรมันสมัยโบราณ,เสื้อคลุม,ตำแหน่งวุฒิสภา., See also: togaed adj. pl. togas,togae
autogaft(ออ'โทกราฟทฺ) n. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายไปเพาะที่ส่วนอื่นของร่างกายเดียวกัน, Syn. autoplast autotransplant
autogamy(ออทอก'กะมี) n. การปฎิสนธิภายในตัวเอง, การที่ดอกไม้ได้รับเกสรของตัวเอง. -autogamous, autogamic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
toga(n) เสื้อคลุม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If there's going to be a theme, I should let you know that I don't care for luau, toga or "under the sea."ถ้าจะจัดแบบมีตีมงาน ฉันต้องบอกนาย ว่าฉันไม่สนตีมแบบฮาวาย, แบบกรีกโบราณ หรือตีมใต้ทะเล The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Ok. Togavirus.โอเค โทเกฟไวรัส ไป For Whom the Bell Tolls (2013)
Go. Togavirus causes congenital rubella, whatever that is.โทเกฟไวรัส สาเหตุมาจากโรคหัดเยอรมันตั้งแต่กำเนิด อะไรก็ตาม นั้นแหละ For Whom the Bell Tolls (2013)
We've been togather ever since.เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่นั้น The Secret Life of Pets (2016)
I ain't working with toga boy.I ain't working with toga boy. Night at the Museum (2006)
Next time, if it's a dangerous situation, say, "Are you coming to the toga party?"ถ้ามีเรื่องฉุกเฉินให้พูดว่า "คุณจะไปงานแฟนซีรึเปล่า" Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Are you coming to the toga party?คุณจะไปงานแฟนซีรึเปล่า Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Are you coming to the toga party?คุณจะไปงานแฟนซีรึเปล่า Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Are you coming to the toga party? Bye-bye.คุณจะไปงานแฟนซีรึเปล่า บ๊ายบาย Chuck Versus the Alma Mater (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
togaMr Togawa was nominated for mayor.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลเวล อี[n. exp.] (Lēwēn Ī) EN: Level E (science fiction manga series by Yoshihiro Togashi)   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOGA    T OW1 G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toga    (n) (t ou1 g @)
togas    (n) (t ou1 g @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลม English: to taper to a point
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลมคม English: to become sharp

Japanese-English: EDICT Dictionary
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
ことができる[, kotogadekiru] (exp,v1) can (do); to be able to (do); (P) [Add to Longdo]
もうひと頑張り;もう一頑張り[もうひとがんばり, mouhitoganbari] (n,vs) one more effort [Add to Longdo]
アートガラス[, a-togarasu] (n) art glass [Add to Longdo]
エスコートガール[, esuko-toga-ru] (n) escort girl [Add to Longdo]
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
コーポレートガバナンス[, ko-pore-togabanansu] (n) corporate governance [Add to Longdo]
ショットガン[, shottogan] (n) shotgun [Add to Longdo]
ショットガンウェディング[, shottogan'uedeingu] (n) shotgun wedding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toga \To"ga\, n.; pl. E. {Togas}, L. {Togae}. [L., akin to
   tegere to cover. See {Thatch}.] (Rom. Antiq.)
   The loose outer garment worn by the ancient Romans,
   consisting of a single broad piece of woolen cloth of a shape
   approaching a semicircle. It was of undyed wool, except the
   border of the toga praetexta.
   [1913 Webster]
 
   {Toga praetexta}. [L.], a toga with a broad purple border,
    worn by children of both sexes, by magistrates, and by
    persons engaged in sacred rites.
 
   {Toga virilis} [L.], the manly gown; the common toga. This
    was assumed by Roman boys about the time of completing
    their fourteenth year.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toga
   n 1: a one-piece cloak worn by men in ancient Rome

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 toga
   toga
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 toga [toɤ°a]
   dress; gown; robe
   toga
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 toga
   toga
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top