หรือคุณหมายถึง tö the line?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toe the line

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toe the line-, *toe the line*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toe the line[IDM] แค่ทำตามที่ต้องการ, See also: แค่ทำตามกฎ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm supposed to promise, cross my heart, to, like, straighten up and fly right or toe the line or some other crap that I'm not gonna say?ผมควรจะสาบานด้วยหัวใจของผม เพื่อ อย่างเช่นยืดตัวตรงและประพฤติตัวดี หรือว่าแค่ทำตามกฎ หรือเรื่องไร้สารห่าเหวอะไร Bullet Points (2011)
♪ I bet you wanted me to toe the lineและไม่มีอะไรจะใหญ่ไปกว่า 'Modern Empress' อีกแล้ว The Birkin (2012)
Toe the line.อย่าล้ำเส้น Episode #1.2 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toe the lineA strict father makes his children toe the line by thorough training.
toe the lineThe gang leader made all the members toe the line, keeping control through fear.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  toe the line
      v 1: do what is expected

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top