ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tout

T AW1 T   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tout-, *tout*
English-Thai: Longdo Dictionary
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices. , R. board

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tout[VI] ชักชวน, See also: โน้มน้าว, ชักจูง, Syn. advertise, promote
tout[VT] ชักชวน, See also: โน้มน้าว, ชักจูง, Syn. advertise, promote

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tout(เทาท์) vt.,vi. ชักชวนให้ซื้อของ,ดึงลูกค้า,พูดคุยอวด,ทำนายม้า,ลอบดูการซ้อมม้า,สืบข่าว,ชักชวนให้ลงเดิมพันในการแข่งม้า. n. ผู้ดึงลูกค้า,ผู้ชักชวนให้ซื้อของ,ผู้ทำนายม้า,ผู้ลอบดูการซ้อมม้า
cutoutn. สิ่งหรือส่วนที่ถูกตัดออก,การตัดออก,เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
printoutหมายถึงผลที่ได้จากการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งที่สั่งให้พิมพ์ ลงในกระดาษหรือวัสดุอื่น
stout(สเทาทฺ) adj.,n. แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,องอาจ,แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,แข็งแรง,มีพลัง,กำยำล่ำสัน,หยาบหนา,หนาและเตี้ย,เบียร์ดำฤทธิ์แรง,คนขนของที่แข็งแรงมาก,เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย., See also: stoutish adj. stoutness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
stout(adj) อ้วน,แข็งแรง,มีพลัง,มั่นคง,กล้าหาญ
stoutness(n) ความอ้วน,ความแข็งแรง,ความกำยำ,ความมั่นคง,ความกล้าหาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll straighten them out, tout de suite.เค้าจะจัดการเคลียร์ให้ตัวเองเอง... Mannequin (1987)
- Tout de suite!ด่วนจี๋! 10 Things I Hate About You (1999)
Tout de suite!ด่วนจี๋! 10 Things I Hate About You (1999)
Tout de suite.สติ๊กโก ไปช่วยกัน.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
So I figured it was time to get healthy, tout de suite.ผมเลยคิดว่าถึงเวลาแล้ว ที่จะทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นบ้าง ห้องสวีทเชียวน่ะ Blame It on Rio Bravo (2010)
Before you jump on Twitter to tout your modest accomplishment, watch how it's really done.ก่อนจะประกาศลงทวสเตอร์ถึง ความสำเร็จพอประมาณของนาย ดูชะว่าจริงๆแล้วเขาเล่นกันยังไง The Wheaton Recurrence (2010)
Try and keep up. Bonjour, tout le monde. Je vole cette banque.พยายามเอามา จะยากแค่ไหนเชียว Ilsa Pucci (2010)
We start tout de suite!เราจะเริ่ม ณ บัดนี้ Shrek Forever After (2010)
Je reviens tout de suite.แล้วฉันจะกลับมาเป็นคนเดิมทันทีเลย I Am Number Nine (2011)
Off to bed, tout de suite! You must drink, Ernest.ไปนอนที่เตียงซะนะ! Ernest & Celestine (2012)
♪ Dominique-inique-inique s'en allait tout simplement ♪Dominique-inique-inique s'en allait tout simplement Welcome to Briarcliff (2012)
♪ S'en allait tout simplement... ♪S'en allait tout simplement... Welcome to Briarcliff (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toutThere were hundreds of taxis at the airport, all touting for business.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินตลาด[V] tout for order/business, See also: canvass custom, Syn. หาตลาด, สำรวจตลาด, Example: เขาเดินตลาดสำหรับสินค้าตัวใหม่, Thai definition: วิ่งเต้นจำหน่ายสินค้า, เที่ยวเสาะแสวงหาแหล่งจำหน่ายสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing laēo) EN: in fact   FR: à vrai dire ; pour tout dire
แบบใหม่ที่สุด[n. exp.] (baēp mai thīsut) FR: dernier modèle [m] ; tout dernier modèle [m]
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; total   FR: total ; tout compris
เบียร์ดำ[n. exp.] (bīa dam) EN: stout ; black beer   FR: bière foncée [f] ; stout [m]
ใช้เงินหมด[v. exp.] (chai ngoen mot) EN: spend all the money   FR: dépenser tout l'argent
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching   FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
ชอบมากกว่า[v. exp.] (chøp māk kwā) EN: prefer   FR: préférer ; apprécier par-dessus tout ; aimer mieux ; aimer le plus
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ēng) EN: help oneself ; do it yourself   FR: se débrouiller tout seul

CMU English Pronouncing Dictionary
TOUT T AW1 T
TOUTS T AW1 T S
TOUTED T AW1 T IH0 D
TOUTANT T UW0 T AO1 N T
TOUTING T AW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tout (v) tˈaut (t au1 t)
touts (v) tˈauts (t au1 t s)
touted (v) tˈautɪd (t au1 t i d)
touting (v) tˈautɪŋ (t au1 t i ng)
tout ensemble (n) tˌuːt-ɒnsˈɒmbl (t uu2 t - o n s o1 m b l)

French-Thai: Longdo Dictionary
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

Japanese-English: EDICT Dictionary
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
うとうと(P);うとっと[, utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P) [Add to Longdo]
ずんぐり[, zunguri] (adv,vs) short and stout; small but wide around [Add to Longdo]
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around [Add to Longdo]
ただごと歌;徒言歌;直言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka) [Add to Longdo]
でっぷり[, deppuri] (n,vs,adj-f) stoutness; corpulence [Add to Longdo]
でっぷりした[, deppurishita] (adj-f) stout; fat; corpulent; portly [Add to Longdo]
アマミスズメダイ[, amamisuzumedai] (n) stout chromis (Chromis chrysura) [Add to Longdo]
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
カットアウト[, kattoauto] (n) {comp} cutout [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation [Add to Longdo]
到達性[とうたつせい, toutatsusei] reachability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
到達[とうたつ, toutatsu] erreichen, eintreffen [Add to Longdo]
唐突[とうとつ, toutotsu] ploetzlich, abrupt [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
尊ぶ[とうとぶ, toutobu] hochschaetzen, verehren [Add to Longdo]
尊ぶ[とうとぶ, toutobu] hochschaetzen, verehren [Add to Longdo]
貴い[とうとい, toutoi] wertvoll [Add to Longdo]
貴い[とうとい, toutoi] wertvoll [Add to Longdo]
貴ぶ[とうとぶ, toutobu] schaetzen, abschaetzen, bewerten [Add to Longdo]
貴ぶ[とうとぶ, toutobu] abschaetzen, schaetzen, bewerten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toot \Toot\, v. i. [OE. toten, AS. totian to project; hence, to
   peep out.] [Written also {tout}.]
   1. To stand out, or be prominent. [Obs.] --Howell.
    [1913 Webster]
 
   2. To peep; to look narrowly. [Obs.] --Latimer.
    [1913 Webster]
 
       For birds in bushes tooting.     --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tout \Tout\ (t[=oo]t), n. [Prob. fr. F. tout all.]
   In the game of solo, a proposal to win all eight tricks.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tout \Tout\, v. i. [See 3d {Toot}. ]
   To toot a horn.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tout \Tout\, v. t. (Horse Racing)
   (a) To spy out information about, as a racing stable or
     horse. [Cant, Eng.]
   (b) To give a tip on (a race horse) to a better with the
     expectation of sharing in the latter's winnings. [Cant,
     U. S.]
     [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tout \Tout\, n.
   The anus. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tout \Tout\ (t[=oo]t), v. i. [See 1st {Toot}.]
   1. To act as a tout. See 2d {Tout}. [Cant. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. To ply or seek for customers. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tout \Tout\ (tout; t[=oo]t; Scot. & dial. t[=oo]t), v. i. [imp.
   & p. p. {Touted}; p. pr. & vb. n. {Touting}.]
   1. To look narrowly; spy. [Scot. & Dial. Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Horse Racing)
    (a) To spy out the movements of race horses at their
      trials, or to get by stealth or other improper means
      the secrets of the stable, for betting purposes.
      [Cant, Eng.]
    (b) To act as a tout; to tout, or give a tip on, a race
      horse. [Cant, U. S.]
      [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tout \Tout\, n.
   One who secretly watches race horses which are in course of
   training, to get information about their capabilities, for
   use in betting. [Cant. Eng.]
   [1913 Webster]
 
   2. One who gives a tip on a race horses for an expected
    compensation, esp. in hopes of a share in any winnings; --
    usually contemptuous. [Cant, U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. One who solicits custom, as a runner for a hotel, cab,
    gambling place. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. A spy for a smuggler, thief, or the like. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tout
   n 1: someone who buys tickets to an event in order to resell
      them at a profit [syn: {tout}, {ticket tout}]
   2: someone who advertises for customers in an especially brazen
     way [syn: {tout}, {touter}]
   3: one who sells advice about gambling or speculation
     (especially at the racetrack) [syn: {tipster}, {tout}]
   v 1: advertize in strongly positive terms; "This product was
      touted as a revolutionary invention"
   2: show off [syn: {boast}, {tout}, {swash}, {shoot a line},
     {brag}, {gas}, {blow}, {bluster}, {vaunt}, {gasconade}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 tout /tu/
  quite; very; very much; at all; entirely; quite; wholly; all; every kind of; all; altogether; everything

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top