ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tinned

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tinned-, *tinned*, tinn, tinne
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tinned[ADJ] ที่บรรจุกระป๋อง, Syn. canned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tinned(ทินดฺ) adj. หุ้มดีบุก,ชุบดีบุก,เกี่ยวกับ-เหล็กที่หุ้มดีบุก,ซึ่งบรรจุกระป๋อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the vegetables haven't been tinned for two decades, so you'll actually be able to taste them.มันไม่ใช่ผักกระป๋องค้างปี คุณอาจเพิ่งได้ลิ้มรสของจริง This Beautiful Fantastic (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tinnedNashi are tinned in this factory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลากระป๋อง[N] canned fish, See also: tinned fish, Example: ก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปยังค่ายทหาร แม่ของเขาได้จัดเตรียมปลากระป๋องไปให้เขาด้วยหลายกระป๋องทีเดียว, Count unit: กระป๋อง, Thai definition: อาหารสำเร็จรูปจำพวกปลาบรรจุกระป๋อง
อาหารกระป๋อง[N] canned food, See also: tinned food, Example: เพื่อนในวงสนทนาเริ่มลดอาหารบางอย่างลง เช่น เนื้อสัตว์ และอาหารกระป๋อง, Count unit: กระป๋อง, Thai definition: อาหารที่บรรจุกระป๋อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
เครื่องกระป๋อง[n. exp.] (khreūang krapǿng) EN: canned food ; canned goods ; tinned goods ; tinned food   FR: conserve [f] ; aliment en conserve [m]
ปลากระป๋อง[n. exp.] (plā krapǿng) EN: tinned fish ; canned fish   FR: poisson en conserve [m] ; conserve de poisson [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tinned    (v) tˈɪnd (t i1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemüsekonserve {f}tinned vegetables [Br.]; canned vegetables [Add to Longdo]
Konserven {pl}tinned food; canned food [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホールトマト[, ho-rutomato] (n) (tinned and peeled) whole tomatoes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tin \Tin\, v. t. [imp. & p. p. {Tinned}; p. pr. & vb. n.
   {Tinning}.]
   To cover with tin or tinned iron, or to overlay with tin
   foil.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tinned \Tinned\, a.
   1. Covered, or plated, with tin; as, a tinned roof; tinned
    iron.
    [1913 Webster]
 
   2. Packed in tin cases; canned; as, tinned meats. --Cassell
    (Dict. of Cookery).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tinned
   adj 1: sealed in a can or jar [syn: {canned}, {tinned}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top